Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SÖHBƏT

  danışıq — müsahibə

  Tam oxu »
 • SÖHBƏTCİL

  danışqan

  Tam oxu »
 • SÖHBƏTCİLLİK

  danışqanlıq

  Tam oxu »
 • SÖHBƏTLƏŞMƏ

  danışma

  Tam oxu »
 • SÖHBƏTLƏŞMƏK

  danışmaq

  Tam oxu »
 • SÖKMƏ

  uçurma — dağıtma — yıxma — parçalama

  Tam oxu »
 • SÖKMƏK

  uçurmaq — dağıtmaq — yıxmaq — parçalamaq

  Tam oxu »
 • SÖKÜK

  yırtıq — cırıq

  Tam oxu »
 • SÖKÜK

  uçuq — dağınıq

  Tam oxu »
 • SÖKÜLMƏ

  açılma — ağarma (dan yeri)

  Tam oxu »
 • SÖKÜLMƏ

  dağılma — cırılma — yırtılma

  Tam oxu »
 • SÖKÜLMƏK

  açılmaq — ağarmaq

  Tam oxu »
 • SÖKÜLMƏK

  dağılmaq — cırılmaq — yırtılmaq

  Tam oxu »
 • SÖKÜNTÜ

  dağıntı — uçuruntu

  Tam oxu »
 • SÖNMƏ

  yatma — zəifləmə

  Tam oxu »
 • SÖNMƏ

  keçmə — qaralma

  Tam oxu »
 • SÖNMƏK

  yatmaq — zəifləmək

  Tam oxu »
 • SÖNMƏK

  keçmək — qaralmaq

  Tam oxu »
 • SÖNÜK

  solğun — tutqun

  Tam oxu »
 • SÖNÜK

  süst — key — ölüvay

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLƏŞMƏ

  solma — ağarma — saralma — solğunlaşma — tutqunlaşma

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLƏŞMƏ

  süstləşmə — keyləşmə — ölgünləşmə

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLƏŞMƏK

  süstləşmək — keyləşmək — ölgünləşmək

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLƏŞMƏK

  solmaq — ağarmaq — saralmaq

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLÜK

  süstlük — keylik — ölüvaylıq

  Tam oxu »
 • SÖNÜKLÜK

  solğunluq — tutqunluq

  Tam oxu »
 • SÖVDA

  sevgi — eşq — məhəbbət

  Tam oxu »
 • SÖVDA

  həvəs — arzu — istək

  Tam oxu »
 • SÖVDA

  alver — alış-veriş

  Tam oxu »
 • SÖVDALI

  sevgili — məhəbbətli

  Tam oxu »
 • SÖVDƏGƏRLİK

  alverçilik

  Tam oxu »
 • SÖYKƏK

  dayaq — dirək

  Tam oxu »
 • SÖYKƏKLİ

  dayaqlı — dirəkli

  Tam oxu »
 • SÖYKƏKLİK

  dayaqlılıq — dirəklilik

  Tam oxu »
 • SÖYKƏMƏ

  dayama — dirəmə

  Tam oxu »
 • SÖYKƏMƏK

  dayamaq — dirəmək

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNC

  dayaq

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNCƏK

  dayaq

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNƏCƏK

  istinadgah — arxa — kömək

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNƏCƏK

  dayaq — dirək — istinad

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNMƏ

  əsaslanma — arxalanma

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNMƏ

  dayanma — dirənmə

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNMƏK

  əsaslanmaq — arxalanmaq

  Tam oxu »
 • SÖYKƏNMƏK

  dayanmaq — dirənmək

  Tam oxu »
 • SÖYLƏMƏ

  danışma — demə

  Tam oxu »
 • SÖYLƏMƏK

  danışmaq — demək

  Tam oxu »
 • SÖYLƏNMƏ

  deyinmə — donquldama — mırıldama

  Tam oxu »
 • SÖYLƏNMƏK

  deyinmək — donquldamaq — mırıldamaq

  Tam oxu »
 • SÖYMƏ

  danlama — məzəmmətləmə

  Tam oxu »
 • SÖYMƏK

  danlamaq — məzəmmətləmək

  Tam oxu »