Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • STİMUL

  həvəs — maraq — şövq

  Tam oxu »
 • STİMULLAŞDIRMA

  həvəsləndirmə — şirnikdirmə — şövqləndirmə

  Tam oxu »
 • STİMULLAŞDIRMAQ

  həvəsləndirmək — şirnikdirmək — şövqləndirmək

  Tam oxu »
 • SUBAY

  tək — ailəsiz

  Tam oxu »
 • SUBAYLIQ

  təklik — ailəsizlik

  Tam oxu »
 • SUBYEKT

  adam — şəxs

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİV

  şəxsi — fərdi — xüsusi

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVLİK

  şəxsilik — xüsusilik — fərdilik

  Tam oxu »
 • SUÇ

  günah — təqsir

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  təqsirli — müqəssir — günahkar

  Tam oxu »
 • SUÇLULUQ

  təqsirlilik — müqəssirlik — günahkarlır

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  günahsız — təqsirsiz

  Tam oxu »
 • SUÇSUZLUQ

  günahsızlıq — təqsirsizlik

  Tam oxu »
 • SULAMA

  suvarma — çiləmə — səpələmə — axıtma

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  suvarmaq — çiləmək — səpələmək

  Tam oxu »
 • SULANMA

  suvarılma — çilənmə — isladılma — nəmlənmə — yaşlanma

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  suvarılmaq — çilənmək — isladılmaq — nəmlənmək — yaşlanmaq

  Tam oxu »
 • SULU

  məlahətli — təravətli — ifadəli — rövnəqli

  Tam oxu »
 • SULU

  şirəli — dadlı — ləzətli

  Tam oxu »
 • SULU

  duru — sıyıq

  Tam oxu »
 • SULU

  nəm — yaş

  Tam oxu »
 • SULUQ

  qabar — uçuq — sudur

  Tam oxu »
 • SULUQLAMA

  qabarma

  Tam oxu »
 • SULUQLAMAQ

  qabarmaq

  Tam oxu »
 • SULUQLU

  qabarlı — sudurlu

  Tam oxu »
 • SULUQLUQ

  qabarlıq — uçuqluq — sudurluq

  Tam oxu »
 • SURƏT

  obraz — şəxs

  Tam oxu »
 • SURƏT

  rəsm — şəkil

  Tam oxu »
 • SURƏT

  şəkil — forma

  Tam oxu »
 • SURƏT

  üz — sifət — sima — bəniz

  Tam oxu »
 • SURSAT

  azuqə — ərzaq

  Tam oxu »
 • SURSATLI

  azuqəli — ərzaqlı — tədarüklü — ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • SUVAQ

  mala

  Tam oxu »
 • SUVAQLAMA

  malalama — yaxma — sürtmə

  Tam oxu »
 • SUVAQLAMAQ

  malalamaq — yaxmaq — sürtmək

  Tam oxu »
 • SUVAQLI

  malalı

  Tam oxu »
 • SUVAQLILIQ

  malalılıq

  Tam oxu »
 • SUVAQSIZ

  malasız

  Tam oxu »
 • SUVAQSIZLIQ

  malasızlıq

  Tam oxu »
 • SUVAMA

  yaxma — çəkmə — sürtmə — bulama — ləkələmə — malalama

  Tam oxu »
 • SUVAMAQ

  yaxmaq — çəkmək — sürtmək — bulamaq — ləkələmək — malalamaq

  Tam oxu »
 • SUVARMA

  sulama — islatma — yaşlama

  Tam oxu »
 • SUVARMAQ

  sulamaq — islatmaq — yaşlamaq

  Tam oxu »
 • SÜBH

  şəfəq — səhər

  Tam oxu »
 • SÜBUT

  dəlil — əsas

  Tam oxu »
 • SÜBUTLU

  dəlilli — əsaslı

  Tam oxu »
 • SÜBUTLULUQ

  dəlillik — əsaslılıq — inandırıcılıq

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZ

  dəlilsiz — əsassız

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZLUQ

  dəlilsizlik — əsassızlıq

  Tam oxu »
 • SÜDƏMƏR

  uşaq — körpə

  Tam oxu »