Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SÜBH

  şəfəq — səhər

  Tam oxu »
 • SÜBUT

  dəlil — əsas

  Tam oxu »
 • SÜBUTLU

  dəlilli — əsaslı

  Tam oxu »
 • SÜBUTLULUQ

  dəlillik — əsaslılıq — inandırıcılıq

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZ

  dəlilsiz — əsassız

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZLUQ

  dəlilsizlik — əsassızlıq

  Tam oxu »
 • SÜDƏMƏR

  uşaq — körpə

  Tam oxu »
 • SÜKUNƏT

  durğunluq — sakitlik — səssizlik

  Tam oxu »
 • SÜKUNƏT

  aram — asayiş — rahatlıq — əmin-amanlıq — istirahət — dinclik — asudəlik — arxayınlıq

  Tam oxu »
 • SÜKUNƏTLİ

  aramlı — rahat — dinc — arxayın — asudə

  Tam oxu »
 • SÜKUT

  sakitlik — susma — səssizlik — dinməzlik

  Tam oxu »
 • SÜQUT

  yıxılma — enmə — düşmə

  Tam oxu »
 • SÜLƏNMƏ

  veyillənmə — avaralanma

  Tam oxu »
 • SÜLƏNMƏK

  veyillənmək — avaralanmaq

  Tam oxu »
 • SÜLH

  əmin-amanlıq — sakitlik — dinclik — asayiş

  Tam oxu »
 • SÜMSÜK

  sərkərdə — avara

  Tam oxu »
 • SÜMSÜNMƏ

  dilənmə

  Tam oxu »
 • SÜMSÜNMƏK

  dilənmək

  Tam oxu »
 • SÜMÜRMƏ

  sorma — əmmə

  Tam oxu »
 • SÜMÜRMƏK

  sormaq — əmmək

  Tam oxu »
 • SÜNİ

  saxta — uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • SÜNİLƏŞMƏ

  saxtalaşma — uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • SÜNİLƏŞMƏK

  saxtalaşmaq — uydurmaq — qondarmaq

  Tam oxu »
 • SÜNİLİK

  saxtalıq — qondarmalıq — uydurmalıq

  Tam oxu »
 • SÜPÜRMƏ

  təmizləmə — sovurma

  Tam oxu »
 • SÜPÜRMƏK

  təmizləmək — sovurmaq

  Tam oxu »
 • SÜPÜRÜŞMƏ

  tutaşma — vuruşma — dalaşma — savaşma — döyüşmə — çarpışma

  Tam oxu »
 • SÜPÜRÜŞMƏK

  tutaşmaq — vuruşmaq — dalaşmaq — savaşmaq — döyüşmək — çarpışmaq

  Tam oxu »
 • SÜRƏT

  tezlik — itilik — yeyinlik

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏ

  dərhal — indicə

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏ

  tez — yeyin — iti — cəld

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏNMƏ

  tezləşmə — yeyinləşmə — cəldləşmə

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏNMƏK

  tezləşmək — yeyinləşmək — cəldləşmək

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLİ

  iti — cəld — tez — yeyin

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLİLİK

  itilik — cəldlik — tezlik — yeyinlik

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  qovma — çapma — səyirtmə

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  şumlama — əkmə

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  uzadılma — artırılma

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  yollanma — göndərmə

  Tam oxu »
 • SÜRMƏK

  yollamaq — göndərmək

  Tam oxu »
 • SÜRMƏK

  şumlamaq — əkmək

  Tam oxu »
 • SÜRMƏK

  uzadılmaq — artırılmaq

  Tam oxu »
 • SÜRMƏK

  qovmaq — çapmaq — səyirtmək

  Tam oxu »
 • SÜRTMƏ

  çəkmə — yaxma — yağlama — yayma

  Tam oxu »
 • SÜRTMƏ

  ovuşdurma — ovxalama

  Tam oxu »
 • SÜRTMƏK

  ovuşdurmaq — ovxalamaq

  Tam oxu »
 • SÜRTMƏK

  çəkmək — yaxmaq — yağlamaq — yaymaq

  Tam oxu »
 • SÜRTÜK

  köhnə

  Tam oxu »
 • SÜRTÜK

  sırtıq — həyasız — abırsız

  Tam oxu »
 • SÜRTÜK

  məlhəm — yağ — maz

  Tam oxu »