Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SƏADƏT

  bəxt — tale — xoşbəxtlik

  Tam oxu »
 • SƏADƏTLİ

  bəxtli — xoşbəxt — məsud — bəxtiyar

  Tam oxu »
 • SƏADƏTLİ

  uğurlu — salamat — müvəffəqiyyətli

  Tam oxu »
 • SƏBAT

  mətanət — möhkəmlik — sabitlik — davamlılıq — dözüm — sarsılmazlıq — yenilməzlik — səbirlilik

  Tam oxu »
 • SƏBATLI

  möhkəm — sabit — davamlı — dözümlü — dayanıqlı — mətin — sarsılmaz — yenilməz — səbirli — hövsələli

  Tam oxu »
 • SƏBATLILIQ

  mətanət — möhkəmlik — davamlılıq — səbirlilik — dözümlülük — hövsələlik

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZ

  dəmdəməki — hərdəmxəyal — dönük

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZ

  mütərəddid — dayanıqsız — qərarsız — davamsız

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZLIQ

  mütərəddidlik — dayanıqsızlıq — dəyişkənlik — vəfasızlıq

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZLIQ

  dəmdəməkilik — hərdəmxəyallıq — dönüklük

  Tam oxu »
 • SƏBƏB

  bəhanə — dəlil — əsas — illət

  Tam oxu »
 • SƏBƏBKAR

  bais — müqəssir — təqsirkar

  Tam oxu »
 • SƏBƏBKARLIQ

  baislik — müqəssirlik — təqsirkarlıq

  Tam oxu »
 • SƏBƏBLİ

  üzrlü

  Tam oxu »
 • SƏBƏBLİ

  əsaslı

  Tam oxu »
 • SƏBƏBLİLİK

  üzrlülük

  Tam oxu »
 • SƏBƏBLİLİK

  əsaslılıq

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZ

  əsassız — dəlilsiz — sübutsuz — əslsiz

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZ

  üzrsüz

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZLİK

  əsassızlıq — dəlilsizlik — sübutsuzluq — əslsizlik

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZLİK

  üzrsüzlük

  Tam oxu »
 • SƏBİR

  təmkin — hövsələ — dözüm — qatlanma

  Tam oxu »
 • SƏBİRLİ

  təmkinli — hövsələli — dözümlü

  Tam oxu »
 • SƏBİRLİLİK

  təmkinlilik — hövsələlik — dözümlülük

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZ

  dözümsüz — hövsələsiz

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZLİK

  dözümsüzlük — hövsələsizlik

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏ

  təbiət — xasiyyət — xarakter

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏLİ

  xarakterli

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏVİ

  xarakterik

  Tam oxu »
 • SƏDA

  səs — xəbər — məlumat

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏT

  vəfa — doğruluq — düzlük — etibar

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTLİ

  vəfalı — etibarlı — sadiq — möhkəm — doğru — düz

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTLİLİK

  vəfa — doğruluq — düzlük — etibar

  Tam oxu »
 • SƏDALAMA

  səsləmə

  Tam oxu »
 • SƏDALAMAQ

  səsləmək

  Tam oxu »
 • SƏDALI

  səsli — xəbərli — məlumatlı

  Tam oxu »
 • SƏDASIZ

  səssiz — xəbərsiz — məlumatsız

  Tam oxu »
 • SƏDD

  hüdud — barı — hasar

  Tam oxu »
 • SƏDD

  maneə — əngəl — çətinlik — ilişik

  Tam oxu »
 • SƏF

  sıra — dəstə — cərgə — qatar

  Tam oxu »
 • SƏFA

  həzz — zövq — ləzzət — kef

  Tam oxu »
 • SƏFA

  sevinc — fərəh — şadlıq

  Tam oxu »
 • SƏFALANMA

  fərəhlənmə — şadlanma

  Tam oxu »
 • SƏFALANMAQ

  fərəhlənmək — şadlanmaq

  Tam oxu »
 • SƏFALƏT

  səfillik — düşkünlük — həqarət

  Tam oxu »
 • SƏFALƏT

  yoxsulluq — kasıblıq

  Tam oxu »
 • SƏFALI

  xoş — nəşəli — ləzzətli — gözəl — mənzərəli — şairanə

  Tam oxu »
 • SƏFALILIQ

  mənzərəlilik — nəşəlilik — şairlilik — axar-baxarlıq — qəşənglik

  Tam oxu »
 • SƏFEH

  sarsaq — axmaq — gic — başıboş — yelbeyin

  Tam oxu »
 • SƏFEHLƏMƏ

  sarsaqlama — axmaqlama — gicləşmə — kütləşmə — xərifləmə

  Tam oxu »