MƏFKURƏ

MƏFKURƏ [Mərdan:] Bu sinif müharibəsi, məfkurə mübarizəsidir (S.S.Axundov); İDEOLOGİYA. M.F.Axundzadə ...materialist dünyagörüşünü qabaqcıl ictimai-siyasi baxışlarla, mütərəqqi ideyalarla sıx vəhdətdə təbliğ edən filosof, islam ideologiyası, bütün dini mövhumat və cəlahətə qarşı yorulmadan və amansız mübarizə aparan dövtələb ateist olmuşdu (F.Qasımzadə); İDEYA Yeni Azərbaycan ədəbiyyatında demokratik ideyalar realizm üslubu ilə doğur (M.İbrahimov); MƏSLƏK Məsləkim, şüarım ucadan uca (S.Vurğun); QAYƏ.

MƏFHUM
MƏFKURƏVİ

Digər lüğətlərdə