MƏNTİQ

\[alm. Logik; fr. Logique; ing. Logic; yun. Logike – tekhne; ər. طِٕك \] - ərəb dilindəki طٔك \[I babda\] felinin mim məsdəiridir. Dilimizə hərfi mənada danışma, nitq söyləmə mənalarına uyğun gəlir. Əslində isə düzgün fikirləşməyin metodu, düşüncənin varlıq formalarının, elementlərinin, növlərinin, imkanlarının qanun və qaydalarının elmi. Məntiq elminin qolları və şaxələri çoxdir, bax dialektik məntik, riyazi məntiq, formal məntiq, psixoloji məntiq, filoloji məntiq və s. hər şeyi məntiqinə uyğunlaşdırmağa isə məntiqçilik \[logismus\] deyilir.
MƏNAFE
MƏRASİM

Digər lüğətlərdə