METAMƏNTİQ

Müasir formal məntiqin sistem və anlayışlarını tədqiq edən nəzəriyyə \[Metanəzəriyyə\].
METAQALAKTİKA
METANƏZƏRİYYƏ

Digər lüğətlərdə