MİMETEZİT

yun. mimetes – təqlidçi, piromorfitlə oxşarlığına görə

MİLONİT
MİN