QƏBUL

I. i. 1. reception, receiving; 2. (partiya və s.) admittance; 3. (dərman) taking; ~ etmək 1) to receive (d.); qonaq ~ etmək to receive guests / visitors; xəstə ~ etmək (həkim) to receive patients; 2) admit (d. to), accept (d. for); üzv ~ etmək to accept a member (for); partiyaya ~ etmək to admit to / into the party (d.); vətəndaşlığa ~ etmək to naturalize (d.); vətəndaşlığı ~ etmək to be* naturalized, to be* granted a citizenship, to become* a citizen (of); O, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdi He / She became a citizen of Azerbaijan; işə ~ etmək to take* on (d.), to give* employment; məktəbə / instituta ~ etmək to admit to school / to the institute; 3) (razılaşmaq) to accept (d.); təklif ~ etmək to accept an offer / a proposal; qanun ~ to etmək to pass a law; 4) to take*; qida ~ etmək to take* food; dərman ~ etmək to take* one’s medicine; vanna ~ etmək to take* / to have* a bath; qərar ~ etmək to decide, to come* to / reach / to adopt a decision; Onlar mühüm bir qərar qəbul etdilər They came to an important decision; bir şeyi zarafat kimi ~ etmək to take* smth. as a joke; vəzifə ~ etmək to take* over / to accept a post; komandanlığı ~ etmək to take* / to assume command (of, over); hədiyyə ~ etmək to accept / to take* a present; 5) adopt (d.); qətnamə ~ etmək to adopt a resolution; xristianlığı / müsəlmanlığı ~ etmək to adopt Christianity / Mohammedanizm

II. s. reception, calling; consultation; ~ günü reception day; ~ saatı reception hours; calling hours; (həkimin) consultation hours; ~ komissiyası selection committee; ~ imtahanları entrance examinations; ~ məntəqəsi reception centre

QƏBİZ
QƏBULÇU

Digər lüğətlərdə