RADİOMETEOROLOGİYA

lat. radio – şüalandırıram + yun. meteoros – səma hadisələri + yun. logos – elm, təlim

RADİOQƏZET
RADİOMİKROFON

Значение слова в других словарях