Этимологический словарь азербайджанского языка

 • RODOXROZİT

  yun. rhodon – qızılgül + yun. chrosis – rəng

  Полностью »
 • RODONİT

  yun. rhodon – qızılgül

  Полностью »
 • ROMAN

  Etimoloji mənası “latın dilindəkindən fərqli olaraq, roman dilində yazılan” (əsər) deməkdir, fransız sözüdür

  Полностью »
 • ROMANTİK

  V əsrdə müxtəlif german tayfaları Roma imperiyasının qərb əyalətlərinə soxulduqdan sonra öz dillərindən imtina edərək itaət altına aldıqları xalqların

  Полностью »
 • ROMANTİZM

  İtalyanca roman, romans, Roma tipli sözlər də eyni kökə malikdir, ədəbi cərəyan adıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • RÖVNƏQ

  Ərəbcə “parlaq” deməkdir, növraq bunun təhrif formasıdır. Rövşən də bu sözlə eyni kökə malikdir, “parıltı”, “işıq” deməkdir

  Полностью »
 • RUBİKON

  E.ə. 49-cu ildə Sizalpin Qalliyasının canişini Yuli Sezar idi. O bu vəzifəni on il ərzində tutmuş və həmin dövrdə Alp dağlarının arxasında yerləşən ge

  Полностью »
 • RUFİN

  Oğlan adıdır, latın mənşəlidir, “kürən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUHƏNGİZ

  Alınma sözdür, bizə farslardan keçib. Ruh ərəbcədir, əngiz isə farsca (mə­nası: “cəzb edən, oyadan” deməkdir)

  Полностью »
 • RUHULLA

  Ərəbcə “Allahın ruhu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUQİYYƏ

  Ərəbcə “ovsunlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RUMB

  yun. rhymbos – dairəvi hərəkət

  Полностью »
 • RUMİYYƏ

  Qızlara verilən adlardandır. Rum sözü qabaqlar Vizantiya kəlməsinin sinonimi olub. Rumi və Rumiyyə ərəbcə “Rum qızı, Rum gözəli” (Nizaminin “Yeddi göz

  Полностью »
 • RURBANİZASİYA

  ing. rural – kənd + lat. urbanus – şəhər

  Полностью »
 • RUS

  Tədqiqatçılardan Murad Aci yazır ki, bu söz ilk dəfə 839-cu ildə işlədilib. Bu cür adlandırılan əhali isveçlər imiş, onlara normanlar deyirlərmiş

  Полностью »
 • RUS, BURAX!

  XI ordu Azərbaycana daxil olur və bir hissəsi gedib Tovuzun dağ kənd­lərinə çıxır. Əhalini çox incidir, gözünü qorxudurlar

  Полностью »
 • RUSİYA

  İlk dəfə 1517-ci ildə Россия sözü işlədilib. Qabaqlar yalnız rus sözü olub. M.Fasmer yazır ki, ərəblər normanlara, finlər isə isveçlərə rus deyiblər

  Полностью »
 • RUSLAN

  Arslan (Aslan) sözünün təhrif olunmuş formasıdır. Türk mənşəlidir. Mənası “güclü, qorxmaz, cəngavər” deməkdir

  Полностью »
 • RUTİL

  lat. rutilus – qızıla çalarlı, sarımtıl-qırmızı, açıq-qırmızı

  Полностью »
 • RÜBABƏ

  Rübab adlı musiqi alətinin adı ilə bağlıdır, alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RÜBƏND

  Farsca rü (üz) və bənd (bağlı) sözlərindən əmələ gəlib, üz örtüyü deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RÜFƏT

  Ərəbcə “yüksəklik” (ululuq) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RÜXSARƏ

  Farscadır, rox (rux) “üz” deməkdir, rüxsarə “yanaq” (ümumi görünüş) mə­nasını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RÜSTƏM

  “Cüssəli”, “iri bədənli”, “igid” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RÜŞVƏT

  Ərəb sözüdür, bizdə onun yerinə urunc kəlməsi işlədilib. M.Kaşğaridə belə bir deyim də verilib: bulıtığ yel açar, urunc bilə el açar (buludu külək dağ

  Полностью »
 • RÜTBƏ

  Ərəbcədir, mərtəbə sözü ilə kökdaşdır. “Rütbənin qaldırılması, vəzifə sahibi­nin bir mərtəbə yuxarı çıxması” deməkdir

  Полностью »
 • RZA

  Ərəbcə “seçilmiş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SABAH

  Ərəb mənşəlidir, sübh, səbuhi sözləri ilə qohumdur. Bizdə günorta (gecədən sonrakı) kəlməsi işlədilib (müqayisə et: bazar ertəsi)

  Полностью »
 • SABİT

  Ərəbcədir. Sübut, təsbit, isbat, müsbət sözləri ərəbcə eyni kökə malik olan kəlmələrdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SABOTAJ

  XIX əsrdə sənaye inqilabı nəticəsində Qərbi Avropanın hər yerində zavod və fabriklərin meydana gəlməsi ilə bərabər, yeni məzlumlar sinfi – proletariat

  Полностью »
 • SABUN

  Yunan mənşəli sözdür. Bizdə onun yerinə açmalı (ehtimal ki, “çirki açan” deməkdir) kəlməsi işlədilib, sonra arxaikləşib

  Полностью »
 • SAC

  Rus dilindəki жесть sözü ilə kökdaşdır. Жесть isə ruslara türklərdən keçib. Qazaxlarda cez, cağatayda çəs kimi işlədilir

  Полностью »
 • SACAYAĞI

  Sac “dəmir” (жесть) deməkdir. Ocaqda dəmir qabların altına qoyulan şeyə sacayağı (üstündəki dəmir qabı saxlayan ayaq) deyiblər

  Полностью »
 • SAÇ

  Güman ki, “yayılan” deməkdir: saçma (qırma), saçaq tipli sözlər də buna əsas verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAÇIQ

  Dilimizdə açıq-saçıq sözü var, “hər şeyi olduğu kimi bəyan etmək” məna­sında işlədilir. Saçmaq feili “сыпать”, “рассыпать” mənalarında qədim mənbə­lər

  Полностью »
 • SADALAMAQ

  Güman edirəm ki, ərəb mənşəli səda kəlməsi ilə bağlıdır, say kəlməsi ilə də bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SADAT

  Seyid sözünün cəmidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SADƏ

  Alınma sözdür (fars mənşəlidir). Bizdə onun əvəzinə, saya sözü olub və dialektlərdə indi də işlədilir

  Полностью »
 • SADİZM

  Fransız sözüdür. D.Sad adlı (1740-1814) erotik romanlar müəllifinin familiyasından götürülüb. “Qəddarlığa güclü meyil” anlamında işlədilir

  Полностью »
 • SAF

  Ərəbcədir, bizdə qatqısız (qarışığı olmayan) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAĞANAQ

  1. Bu əşyaya çəmbər (alınma sözdür) də deyilir. Koma (alaçıq) çubuq­la­rının başını əyərək bir-birinə bağlanmasını bu sözlə əks etdiriblər

  Полностью »
 • SAĞDIŞ

  Dilimizdə bəyin sağında oturan dostuna sağdış, solundakına isə soldış deyirlər. Sağ və sol məlumdur; dış isə “kənar”, “çöl” mənalarını verən sözdür (İ

  Полностью »
 • SAĞINC

  Sevinc qəlibi üzrə əmələ gəlib, onun sinonimidir. İndi sağ feili müstəqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SAĞMAQ

  Dilimizdəki sığamaq feili rusca “проводить рукой” kimi açıqlanır. Heyvanı sağanda da əl ilə əmcəklərini sığayırlar

  Полностью »
 • SAĞMAL

  Mənbələrdə həm də sağlıq (sağımlıq) kimi təsadüf olunur. bəzi dialektlər­də sağmal sözü sağmalı kimi işlədilir

  Полностью »
 • SAĞRI

  “Почва земли” ifadəsini tərcümə edənlər çətinlik çəkirlər. Türk dillərində buna yer sağrısı deyilib. Sağrı ən çox “dəri” mənasında işlədilir, amma bur

  Полностью »
 • SAĞSAĞAN

  Bir forması da mənbələrdə sağızyeyən kimi yazılıb (sağsağana “çəyirt­kəşquşu” da deyiblər). Deməli, quşun adı saqqızla bağlıdır, “saqqız yeyən” de­mək

  Полностью »
 • SAHİL

  Ərəbcədir, cəm forması “səvahel”dir (Səbail də bununla bağlı ola bilər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAXNAQ

  “Halqa” deməkdir. Ağacdan olur, ələk və s-nin dəyirmi hissəsidir. Dəmirdən olan (dəhrə üçün və s.) sağanaq və ya halqa adlanır

  Полностью »
 • SAXSI

  Bu söz mənbələrdə sısıq kimi yazılıb. Görünür, söz “gil” mənasını verən sas is­mi ilə bağlıdır. Keramika da deyirlər, “gil” deməkdir, kirəmid (kərpic

  Полностью »