Этимологический словарь азербайджанского языка

 • REAKSİYA

  Re latınca “əks”. “zidd” deməkdir. Reaksiya “aksiyanın (hərəkətin) tərsi” kimi başa düşülür (hərəkətə qarşı əks hərəkət)

  Полностью »
 • REALİTİ-ŞOU

  ing. reality – gerçəklik + ing. shou – tamaşa

  Полностью »
 • REALQAR

  ər. – mədən tozu, mağara tozu

  Полностью »
 • REBRENDİNQ

  lat. re – yenidən + ing. brand – damğa

  Полностью »
 • REEKSPORT

  lat. re – əksinə + lat. exporto – limandan məhsul aparmaq

  Полностью »
 • REEMİQRASİYA

  lat. re – əksinə + lat. emigrare – köçmək

  Полностью »
 • REFREN

  fr. refrain < refraindre – tək­rar­lamaq

  Полностью »
 • REGİON

  lat. regio – ölkə, sahə

  Полностью »
 • REİMMİQRASİYA

  lat. re – əksinə + lat. immigrare – köçüb gəlmək

  Полностью »
 • REKREASİYA

  lat. recreatio – bərpa

  Полностью »
 • REKTOR

  Latın sözüdür, “idarə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • REKULTİVASİYA

  lat. recultivo – bərpa etmək

  Полностью »
 • REQRESSİYA

  lat. regressio – qayıtmaq, əksinə hərəkət

  Полностью »
 • RELİKT

  lat. relictum – qalıq

  Полностью »
 • RELYEF

  lat. relevo – qaldırıram

  Полностью »
 • REPATRİASİYA

  lat. repatriatio – vətənə qayıdış

  Полностью »
 • REPERAUND

  ing. wraparound < wrap – bü­külmək + ing. araoud – ətraf

  Полностью »
 • REPRESSİYA

  Latınca presləmək sözü ilə qohumdur, “sıxışdırma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • REPRODUKTİV

  Reproduktor, reforma, reaksiya tipli sözlərdə re hissəsi latınca “əks, zidd, tərsinə” mənalarını verir

  Полностью »
 • RESENZİYA

  lat. recensio – baxış, qiymət

  Полностью »
 • RESİPİYENT

  lat. recipere – qəbul etmək

  Полностью »
 • RETRANSLYASİYA

  lat. re – təkrar + lat. ­trans­latio – ötürmək, veriliş

  Полностью »
 • RETRANSLYATOR

  lat. re – təkrar + lat. trans­latio – ötürmək, veriliş

  Полностью »
 • REVERBERASİYA

  lat. reverberatio – əkset­dirmə

  Полностью »
 • REVERBERATOR

  lat. reverberatio – əks­etdirmə

  Полностью »
 • REVOLVER

  Pistoletin bir növüdür, 1828-ci ildə Amerikada Sem Kolt tərəfindən düzəldilib. İngilis sözüdür, mənası “fırlanan” (maqazini fırlanır) deməkdir

  Полностью »
 • REZERVASİYA

  lat. reservo – qoruyuram, saxlayıram

  Полностью »
 • REZİN

  Yunan sözüdür, ilkin mənası “ağac qətranı” deməkdir. İndi başqa mənada işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏBBÜLALƏMİN

  Ərəbcə “iki aləmin sahibi, tanrısı” deməkdir. Rəbb – sahib, aləm dünyadır, -in isə eyni, yəni ərəbcə iki sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • RƏCƏB

  Ərəbcədir, qəməri təqvimilə 7-ci ayın adından götürülüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏFAİL

  Qədim yəhudi sözüdür “Allah sağaltdı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏFTAR

  Farsca rəftən (getmək, hərəkət etmək) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏĞMƏN

  Rəğm ərəbcə “zidd hərəkət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏHBƏR

  Fars mənşəli sözdür, rah “yol” deməkdir, bər (məsdəri: boridən) “aparan”, “göstərən” mənasını verir. Rəhbər – “tabeliyində olanları doğru yola aparan”

  Полностью »
 • RƏHMAN

  Ərəb sözüdür, “ürəyiyumşaq (rəhmdil), kədərə şərik olan” deməkdir. Rus­lar­­dakı Raxmaninov familiyası da buradandır və rus dilinə türk dilləri vasitə

  Полностью »
 • RƏXŞƏNDƏ

  Farsca rəxş “parlaq” deməkdir, rəxşidən (parlamaq) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏİSƏ

  Raisa sözünün dəyişilmiş formasıdır, yunanca “yüngül, zərif” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏQS

  Ərəb sözüdür. Bizdə budimək feili olub və “плясать” mənasında işlədilib. Gö­rünür, büdrəmək feili də budi feili ilə qohumdur

  Полностью »
 • RƏQSANƏ

  Roksana sözü ilə bağlıdır, İsgəndərin arvadının adı olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏMİŞ

  Farsca “musiqi”, “şadlıq”, “nəğmə” mənalarını verən sözdür. Bizdə şəxs adı kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • RƏNA

  Ərəbcə “gözəl, işıqlı, parlaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏNCİDƏ

  Farsca rəncanidən (incimək, əziyyət çəkmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏNDƏ

  Farsca rənd “yonqar” (стружка) deməkdir, rəndə (струг) bununla bağlıdır. Bizdə onun yerinə yonğac kəlməsi işlədilib (yonğuc variantı da olub)

  Полностью »
 • RƏŞAD

  Ərəbcə “doğru yolla gedən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏŞADƏDDİN

  Ərəbcə “dinin haqq yolu ilə gedən”, “haqq yolu göstərən” deməkdir. Adətən ilk 4 xəlifə nəzərdə tutulur

  Полностью »
 • RƏŞİD

  Ərəbcə “igid” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RƏŞMƏ

  Fars sözüdür, reştən (toxumaq, eşmək, hörmək) sözü ilə qohumdur. Qədim mənası “atın qantarğasına vurulan bəzək (bəzəkli qantarğa)” deməkdir

  Полностью »
 • RƏY

  Ərəb sözüdür, röya (görmə, mülahizə) sözü ilə qohumdur. Qədimdə biz onun yerinə sezik (sezmək feili ilə bağlıdır) sözündən istifadə etmişik

  Полностью »
 • RİALTO

  1590-cı ildə venesiyalılar şəhərin əsas su damarı sayılan Böyük kanal üzərində (Venesiya çoxsaylı adalar üzərində yerləşir, küçələri isə kanallar əvəz

  Полностью »
 • RİCA

  Ərəbcə müraciət sözü ilə qohumdur, ricət sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »