Этимологический словарь азербайджанского языка

 • RABİ

  “Tərbiyə edən” (Allah) mənasını əks etdirir, rəbbə sözü ilə kökdaşdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RADİASİYA

  lat. radiatio – əksetdirmə, şüalandırma

  Полностью »
 • RADİO

  Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • RADİODALĞA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Полностью »
 • RADİOFİLM

  lat. radium – şüa, şüalandırmaq

  Полностью »
 • RADİOJURNAL

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Полностью »
 • RADİOQƏZET

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Полностью »
 • RADİOMETEOROLOGİYA

  lat. radio – şüalandırıram + yun. meteoros – səma hadisələri + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • RADİOMİKROFON

  lat. radium – şüa, şüa­landırmaq + yun. mikros – kiçik + yun. phone – səs

  Полностью »
 • RADİOPYES

  lat. radium – şüa, şüalandırmaq + fr. piece – parça

  Полностью »
 • RADİOSALNAMƏ

  lat. radium – şüa, şüalan­dırmaq

  Полностью »
 • RADİOTAMAŞA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Полностью »
 • RADİOTUTMA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Полностью »
 • RADİOZOND

  lat. radio – şüalandırıram + fr. sonde – ölçü meyarı

  Полностью »
 • RAHATHULQUM

  Ərəb mənşəlidir. Mənası “hulqumdan (boğazdan) rahat keçən” deməkdir. Loğma (loxma) sözü də elə hulqum sözü ilə bağlıdır (bir loğma -“bo­ğaz­dan bir də

  Полностью »
 • RAHİL

  Ra ( Misirdə günəş allahının adı olub ) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAİFƏ

  Ərəbcədir, Rauf sözü ilə qohumdur, “mehriban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAKORD

  fr. raccord – birləşdirmə

  Полностью »
 • RAQİB

  Ərəbcədir, rəğbət sözü ilə qohumdur, “arzu edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAMAZAN

  Ərəbcədir, aylardan birinin adıdır (qəməri təqvimlə 9-cu ay) mənası “yanma” deməkdir (pis əməllərin yanıb yox olması)

  Полностью »
 • RAMİDƏ

  Ərəbcə “yandıran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAMİL

  Romul kimi də işlədilir. Yunanca “güc, qüvvət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAMİN

  Ra yəhudilərdə günəş Allahının adı olub. Ramil, Ramin kimi sözlər “günəşin övladı” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • RAMİZ

  Ərəbcə rəmz (simvol) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RANÇO

  isp. rancho – bir yerdə yemək yeyən dəstə

  Полностью »
 • RAPA

  ukr. ropa – duz məhlulu

  Полностью »
 • RAPAKİVİ

  fin. rapakivi – çürük daş

  Полностью »
 • RASİM

  Ərəbcədir, rəsm, rəssam sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RASTR

  lat. rastrum – dırmıq, toxa

  Полностью »
 • RAUF

  Ərəbcə “əziz”, sevimli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAYİHƏ

  Ərəbcədir, “ətir” deməkdir. Cəm forması rəvayeh kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • RAYON

  1. fr. rayon – radius, şüa 2. Radius sözü ilə kökdaşdır. Rayon “müəyyən radiusda olan ərazi” deməkdir

  Полностью »
 • REAKSİYA

  Re latınca “əks”. “zidd” deməkdir. Reaksiya “aksiyanın (hərəkətin) tərsi” kimi başa düşülür (hərəkətə qarşı əks hərəkət)

  Полностью »
 • REALİTİ-ŞOU

  ing. reality – gerçəklik + ing. shou – tamaşa

  Полностью »
 • REALQAR

  ər. – mədən tozu, mağara tozu

  Полностью »
 • REBRENDİNQ

  lat. re – yenidən + ing. brand – damğa

  Полностью »
 • REEKSPORT

  lat. re – əksinə + lat. exporto – limandan məhsul aparmaq

  Полностью »
 • REEMİQRASİYA

  lat. re – əksinə + lat. emigrare – köçmək

  Полностью »
 • REFREN

  fr. refrain < refraindre – tək­rar­lamaq

  Полностью »
 • REGİON

  lat. regio – ölkə, sahə

  Полностью »
 • REİMMİQRASİYA

  lat. re – əksinə + lat. immigrare – köçüb gəlmək

  Полностью »
 • REKREASİYA

  lat. recreatio – bərpa

  Полностью »
 • REKTOR

  Latın sözüdür, “idarə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • REKULTİVASİYA

  lat. recultivo – bərpa etmək

  Полностью »
 • REQRESSİYA

  lat. regressio – qayıtmaq, əksinə hərəkət

  Полностью »
 • RELİKT

  lat. relictum – qalıq

  Полностью »
 • RELYEF

  lat. relevo – qaldırıram

  Полностью »
 • REPATRİASİYA

  lat. repatriatio – vətənə qayıdış

  Полностью »
 • REPERAUND

  ing. wraparound < wrap – bü­külmək + ing. araoud – ətraf

  Полностью »
 • REPRESSİYA

  Latınca presləmək sözü ilə qohumdur, “sıxışdırma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »