REDUKSİYA

\[alm. Reduktion; rèduction; ing. Reduction; osm. tr. irca; ər. إسجآء ; tr. Indirgeme; lat. reductio – qayıtma, geri-yə dönmə\] – məntiqdə ikinci, üçüncü yaxud da dördüncü qisim fiqurlardan birinin \[Baroco, Bocardo\] birinci fiqurun dörd bağ-layıcısından birinə geri qaytarması. Bir sıra məlumatların, vəzi-fələrin onların təhlili və ya həlli üçün əlverişli olan bir şəklə salın- masından, həmçinin əvvəlki vəziyyətin bərpa edilməsindən, mü-rəkkəbin daha sadəyə çatdırılmasından ibarət olan məntiqdə, riyaziyatda, biologiyada, dilçilikdə tətbiq olunan metodoloji üsul.
REALLIQ
REFLEKSİYA

Digər lüğətlərdə