SİYASƏT

Siyasət‖ termini ilk dəfə qədim yunan mütə-fəkkiri Aristotel istifadə etmişdir. O, bu termini dövləti idarə etmək sənəti kimi müəyyən edirdi. Hələ qədim zamanlarda siyasət haqqında belə bir fikir formalaşmışdır ki, ―onun haqqında hamı düşünə bilər, lakin onu yaratmaq seçmə insanlara məxsusdur‖. Müasir elmdə ―siyasət‖ anlayışı hələ də birmənalı qəbul edilmir. Siyasi sistem – siyasi təsisatların, birliklərin və onlar arasında qarşılıqlı əlaqə formalarının məcmusu. Sosial siyasət insan üçün insani şərait yaratmaq deməkdir.
SİVİLİZASİYA
SİYASƏT

Digər lüğətlərdə