SİVİLİZASİYA

\[lat. civilis – mülki, dövlət\] – cəmiyyətin maddi və mənəvi nailiyyətlərinin məcmusu.
SİVİLİZASİYA
SİYASƏT

Digər lüğətlərdə