SPEKULYATİV

Fəlsəfə \[lat. speculativus, lat. speculor – seyr edirəm, mübahisə edirəm\] – biliyin qurulmasının, təşkilinin spekulyativ tipinə, yəni praktikaya müraciət etmədən refleksiya-nın köməyi ilə yaradılmış fəlsəfi sistemlər.
SOSİOLOGİYA
SPEKÜLATİF