SOSİOLOGİYA

\[lat.societas – cəmiyyət və yun.logos – təlim, söz\] – istər qlobal \[bütövlükdə cəmiyyət\] və istərsə də xüsusi sosial sistemlərin inkişafı və fəaliyyət qanunauyğunluqları haqqında elm.
SOSİOBİOLOGİYA
SPEKULYATİV

Digər lüğətlərdə