SUBSTANSİALİZM

\[alm. Tözçülük; fr. Substantialisme; ing. Substantializm; osm. tr. cevheriye; ər. جىهش حَ \] – bir ya da çox substansiyanın varlığını qəbul edən təlimlər. Ruhun bir substan-siyası olduğunu qəbul edən təlim.
SUBLİMASİYA
SUBSTANSİYA