SUBLİMASİYA

\[lat. sublimo – yüksəldirəm, ucaldıram\] – enerjinin sosial cəhətdən əlverişli olmayan \[aşağı\] məqsədlərdən və obyektlərdən \[yüksək, ülvi\] məqsəd və obyektlərə keçirilməsi.
STRUKTURALİZM
SUBSTANSİALİZM

Digər lüğətlərdə