Təkrar istismar üsuları

layların neftvermə qabiliyətinin artırılması, quyuların məhsuldarlığını və layın neftvermə qabiliyətini artırmaq üçün tətbiq edilən termiki və kimyəvi üsular. T.i.ü. ilə tərkibində parafin-qatran- asfalten madələri çox və özlülüyü yüksək olan ağır neftlər laydan qismən (bəzən tamamilə çıxarılır). T.i.ü. quyudibi ətrafı zonasını qızdırma, laya termiki və kimyəvi təsiretmə üsuslarına ayrılır. Bu üsula layın neftvermə qabiliyətini 10- 12% artırmaq olur. Azərbaycan Respublikasının neft mədənlərində T.i.ü.-dən geniş istifadə olunur.
Təbi ehtiyatlar
Tələ