Terminlər lüğəti

 • çap məhsulu

  Poliqrafiya müəssisələrində çap texnikası vasitəsilə hazırlanan dövri mətbu nəşrlər, nəşriyyat məhsulları (elektron nəşrlərdən başqa) və bütün növlərd

  Tam oxu »
 • çay

  Yarpağı, tumurcuqları və zərif gövdəsi emal ediləndən sonra çay içkisi kimi istehlak olunan həmişəyaşıl çoxillik subtropik bitki

  Tam oxu »
 • çay əkini materialları

  Çay plantasiyalarının salınmasında, bərpasında və təmirində istifadə edilən veqetativ və generativ üsullarla çoxaldılan tinglər

  Tam oxu »
 • çay məhsulları

  Çay yarpağının emalı yolu ilə istehlak üçün hazırlanmış məxməri, preslənmiş, tozvari və qatılaşdırılmış çay növləri

  Tam oxu »
 • çay sənayesi

  Çay yarpağını ilkin emal edən, onun yarpağından çay məhsulları istehsal edən və qablaşdıran yeyinti sənayesi sahəsi

  Tam oxu »
 • çayçılıq

  Çay plantasiyalarının salınması, çay əkini materiallarının yetişdirilməsi, yaşıl çay yarpağının istehsalı və emalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı və

  Tam oxu »
 • çek

  Orderli qiymətli kağız olub, ifadə etdiyi pul məbləğinin çek sahibinə ödənilməsi barədə çek verənin banka verdiyi və heç nə ilə şərtləşdirilməyən yazı

  Tam oxu »
 • çek kitabçası

  Kredit təşkilatı tərəfindən buraxılan çek blanklarından ibarət olan kitabçadır. Çek kitabçasında olan çeklərin sayı kredit təşkilatı tərəfindən müəyyə

  Tam oxu »
 • çeki protestə vermək

  Çekin ödənilməsindən imtina ilə əlaqədar, notariusun müəyyən hüquqi faktları rəsmi təsdiq edən hüquqi hərəkəti

  Tam oxu »
 • çeşni

  Toxunması nəzərdə tutulmuş xalçanın kompozisiyasının, naxış tərtibatının rəssam tərəfindən hazırlanmış texniki layihəsi

  Tam oxu »
 • çıxış gömrükxanası

  Sərhəd buraxılış məntəqəsində yerləşən, malların oradan keçməklə Azərbaycan Respublikasından aparıldığı Azərbaycan Respublikasının aralıq gömrükxanası

  Tam oxu »
 • çirkli pulların yuyulması

  Qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması

  Tam oxu »
 • DAF

  «Sərhədə qədər göndəriş». Təyin olunmuş vaxtda sərhəddə razılaşdırılmış məntəqəyə malın gətirilməsi satıcının öhdəsinə düşür

  Tam oxu »
 • dağ-mədən ayırması

  Faydalı qazıntıların çıxarılması, eləcə də onlarla əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi məqsədilə huquqi və fiziki şəxslərə istifadəyə verilə

  Tam oxu »
 • daxili audit

  Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmər

  Tam oxu »
 • daxili audit xidməti

  Təsərrüfat subyektində daxili audit fəaliyyətini həyata keçirən struktur bölmədir (Audit Komitəsi, departament, şöbə, bölmə, daxili auditor)

  Tam oxu »
 • daxili audit standartları

  Daxili Auditorlar İnstitutunun Daxili Audit Standartları üzrə İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilən, daxili nəzarət sistemini və daxili audit xidməti

  Tam oxu »
 • daxili auditor

  Daxili audit xidmətinin daxili auditi həyata keçirən əməkdaşıdır

  Tam oxu »
 • daxili Auditorlar İnstitutu

  Daxili audit peşəsi üzrə beynəlxalq sertifikatlaşdırma, tədris, tədqiqat işinə və xüsusi təlimatların hazırlanmasına rəhbərlik edən peşəkar assosiasiy

  Tam oxu »
 • daxili dövlət borcu

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri ilə bağlanmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə borc

  Tam oxu »
 • daxili turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində səyahətləri

  Tam oxu »
 • daktiloskopik məlumat

  İnsanın əl barmaqlarındakı papilyar naxışların quruluşunun xüsusiyyətləri və onun şəxsiyyəti haqqında məlumat

  Tam oxu »
 • damazlıq atlar

  Mənşəyi məlum olan, Dövlət Damazlıq Kitabında qeydə alınmış və pasport (şəhadətnamə) verilmiş, təkrar istehsala yararlı və yaxşılaşdırıcı cins atlar

  Tam oxu »
 • damazlıq ehtiyatı

  məhsulu, materialı Damazlıq heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, sürfələri, rüşeymləri və embrionları

  Tam oxu »
 • damazlıq ehtiyatları

  məhsulları, materialları Dövlət sertifikatına malik, damazlıq məqsədilə yetişdirilən heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, rüşeymləri

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvan

  Mənşəyi məlum olan, dövlət damazlıq kitabında qeydə alınmış və damazlıq pasportu (şəhadətnaməsi) verilmiş, yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvandarlıq

  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının damazlıq məqsədi ilə yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə bağlı fəaliyyət sahəsi

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları

  Damazlıq heyvanların yetişdirilməsi və saxlanması, onların məhsuldarlıq və damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, satışı, sınağı, habelə heyvan

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvanlar

  Yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı, mənşəyi bəlli olan qaramal, camışlar, qoyun və keçilər, donuzlar, atlar, dəvələr, dovşanlar, xəz dərililər

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvanların bonitirəsi

  Heyvanların damazlıq keyfiyyətlərinin və istifadə təyinatının müəyyən edilməsi məqsədi ilə kompleks əlamətlər üzrə qiymətləndirilməsi

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvanların dövlət reyestri

  Damazlıq heyvan cinslərinin və cinsdaxili qruplarının heyvan növləri üzrə mərkəzləşdirilmiş damazlıq uçotu sistemi

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvanların identikləşdirilməsi

  Müxtəlif vasitələrlə (damğalama, dərialtı mikroçip yerləşdirmə, genetik ekspertiza və s.) cins heyvanların fərqləndirilməsi və kompleks fərdi əlamətlə

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvanların təmiz cinsli yetişdirilməsi

  Eyni cinsdən olan heyvanların müsbət xüsusiyyətlərini saxlamaq, təkmilləşdirmək və nəsildən-nəslə ötürmək məqsədi ilə yetişdirilməsi

  Tam oxu »
 • damazlıq işi

  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik potensialının yüksəldilməsi, mövcud heyvan növləri və cinslərinin təkmilləşdirilməsi və yeni cinslərin yaradılm

  Tam oxu »
 • daşınar əşyalar

  Daşınmaz əşyalara aid edilə bilməyən bütün əşyalar daşınar əşyalar sayılır. Başqa şəxslərə verilə bilən və ya sahibinə maddi fayda və ya başqa şəxslər

  Tam oxu »
 • daşınmaz əmlak

  Üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmalı olan torpaq sahələri, yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri (sututarlar) və torpaqla möhkəm bağlı olu

  Tam oxu »
 • daşınmaz əmlakın dövlət reyestr nömrəsi

  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq zamanca və Azərbaycan Respublikasının ərazisində dəyişməyən, təkrarolunmaz, daşınmaz əmlak obye

  Tam oxu »
 • daşınmaz əşyalar

  Torpaq sahələri, yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri, meşələr, çoxillik əkmələr, binalar, qurğular və torpaqla möhkəm bağlı olan digər əşyalar, yə

  Tam oxu »
 • daşıyıcı

  I Ödəniş və ya muzdla sərnişin, baqaj və poçt daşımaları üzrə xidmətləri göstərən, mülkiyyət icarə hüququ və ya başqa qanuni əsaslarla nəqliyyat vasit

  Tam oxu »
 • DDP

  «Rüsum ödənilməklə göndəriş». Bu göndərilmə kommersiya şərti bəzən «alıcının anbarına göndəriş» də adlandırılır

  Tam oxu »
 • DDU

  «Rüsum ödənilmədən göndəriş». Bu göndərmə kommersiya şərtini bəzən «rüsum ödənilmədən alıcının franko-anbarı» da adlandırırlar

  Tam oxu »
 • debet kartları

  Kart sahibinə bank hesabında olan məbləğ həddində vəsaitin birbaşa silinməsi yolu ilə mal, iş və xidmətlərə görə hesablaşmaların həyata keçirilməsi və

  Tam oxu »
 • debüt filmlər

  Kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işçinin ilk yaradıcılıq işi

  Tam oxu »
 • defisit

  Büdcə kəsiri

  Tam oxu »
 • DEK

  «Gəminin yan aldığı körpüdən göndəriş» şərtində satıcı gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçən malı razılaşdırılmış təyinat limanında gəminin yan aldığı kö

  Tam oxu »
 • deklarant

  I Gömrük sərhədindən mal keçirən və malı gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə bəyan və təqdim edən şəxs II bəyannaməçi Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsəd

  Tam oxu »
 • depeş

  Beynəlxalq poçtun istiqamət planına uyğun olaraq eyni vaxtda, eyni ölkənin, eyni mübadilə yerindən digər ölkənin müvafiq mübadilə yerinə göndərilən po

  Tam oxu »
 • depo hesabı

  Deponentlə bağlanmış depozitar müqaviləsinin (depo hesabı haqqında müqavilənin) depozitar tərəfindən icrası üçün depozitarın uçot sistemində açılan və

  Tam oxu »
 • deponent

  Qiymətli kağızların saxlanması və ya depozitarda saxlanılan qiymətli kağızlara aid hüquqların uçotu üzrə depozitarın xidmətindən müqavilə əsasında ist

  Tam oxu »
 • depozit

  Müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və y

  Tam oxu »