VEBKASTİNQ

ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

VEBKAST
VECSİZ