Этимологический словарь азербайджанского языка

 • VEB-DİZAYN

  ing. web – tor, şəbəkə + ing.  design < lat. designare – müəyyənetmə, fikrində tutma

  Полностью »
 • VEB-SERVER

  ing. web-server < web – tor, şəbəkə + serve – xidmət etmək

  Полностью »
 • VEB-SERVİS

  ing. webservis < web – tor, şəbəkə + service – xidmət

  Полностью »
 • VEBİNAR

  ing. web – tor, şəbəkə + lat. semi­narium – şitillik, istixana

  Полностью »
 • VEBKAMERA

  ing. webcamera < ing. web – tor, şəbəkə + lat. camera – otaq

  Полностью »
 • VEBKAST

  ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

  Полностью »
 • VEBKASTİNQ

  ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

  Полностью »
 • VECSİZ

  Vec sözü farscadan alınmadır və “fayda”, “yaratma”, “nəzər” mənalarında işlədilir. Vecimə deyil “nəzərə almıram” deməkdir

  Полностью »
 • VEDRƏ

  Вода sözü ilə qohumdur, rus dilindən keçib. Qabaqlar türk xalqları ona “susıq” deyiblər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VELİKORUS

  1347-ci ildə çıxan mənbələrdə göstərilir ki, Ukrayna Малая Россия adlanıb, 1891-ci ildə onun əksi olan Великая Россия ifadəsi meydana çıxıb

  Полностью »
 • VELOSİPED

  Latıncadır, velosi (surət) və ped (ayaq) hissələrindən əmələ gəlib: ayaq­la surətə gətirilən... (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VERGÜL

  Fransız sözüdür “aşağısı qatlanan” deməkdir. Apostrof isə yunan sözüdür, “yuxarısı qatlanan” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • VERİFİKASİYA

  lat. verus – əsl + lat. facere – etmək, düzəltmək

  Полностью »
 • VERMİKULİT

  lat. vermiculus – soxulcan

  Полностью »
 • VERMİŞEL

  Alınma sözdür, bizdə “rus əriştəsi” sözü də işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VERST

  Avropa mənşəlidir, 1,06 km məsafəyə deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VEST

  alm. West – qərb

  Полностью »
 • VETO

  Roma rəvayətinə əsasən, e.ə .494-cü ildə balaca Roma şəhərciyi ciddi daxili problemlərlə üzləşibmiş. Bir neçə nüfuzlu ailə (patrisilər) siyasi hakimiy

  Полностью »
 • VƏCH

  Ərəbcə “səbəb” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏCİHƏ

  Ərəbcə “gözəl qız”, “qızların gözəli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏDƏ

  Ərəbcə vaxt sözünün sinonimidir. Vəd isə “sözvermə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏFADAR

  Dar hissəsi farsca daştən (malik olmaq) məsdərinin qrammatik əsasıdır, “vəfalı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VƏHM

  Ərəbcə vahimə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏKİL

  Ərəbcədir, bizdə inam işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLƏDÜZZİNA

  Ərəbcədir, vələd “övlad (uşaq)”, zina isə “haram (bic, qanunsuz)” deməkdir. “Əyri yolla doğulmuş uşaq” anlamını verir

  Полностью »
 • VƏLİ

  Ərəbcə “dost”, “himayəçi” deməkdir, farslarda lakin mənasında işlədilir (omonim sözlər). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VƏLİMƏMMƏD

  Ərəbcə “Məhəmmədin dostu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLİYƏDDİN

  Ərəbcə “dinin dostu (qoruyucusu)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLİYULLAH

  Ərəbcədir “Allahın vəlisi” (dostu) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏR

  Farscadır, “-lı, -li, -lu, -lü” şəkilçisinə uyğun məna bildirir: hünər+vər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏRDƏNƏ

  Ordubadda və bəzi digər rayonlarda oxlov yerinə vərdənə sözünü işlədir­lər. Sözün əsli “kərdənə”dir, fars mənşəlidir, mənası “fırlanan”, “dolanan” dem

  Полностью »
 • VƏRƏQ

  Ərəbcədir, “лист” deməkdir. Vərəqəisə “листовkа”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏSAİT

  Ərəbcə vasitə sözü ilə qohumdur, onun cəm şəklidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏSATƏT

  Ərəbcə vasitə sözü ilə qohumdur, “vasitəçilik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏTƏGƏ

  Tədqiqatçılar bu sözü çuvaş dilindəki vətağ, bizdəki otaq, kalmıklardakı otuq sözləri ilə əlaqələndirirlər

  Полностью »
 • VƏTƏNPƏRVƏR

  Vətən ərəbcədir, pərvər isə farsca pərvərdən (tərbiyə etmək) məsdəri ilə qohumdur. Məna bir qədər dəyişib, “vətəni sevən” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • VƏZDƏMƏK

  Əsli vəz-lən-mək kimidir, “təpə-təpə doldurmaq, basmaq, qarışdırmaq deməkdir”. Alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VƏZİ

  Ərəbcə “şiş, çıxıntı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏZİFƏ

  Cəm forması vəzayefkimidir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏZNƏ

  Xalq arasında güllənin qabığına (patrona) vəznə deyirlər. Ərəbcədir. Vəznə­nin əsli çərkəzi çuxaların döşündəki kisəciklərdir ki, içinə bəzək üçün pat

  Полностью »
 • VİDEOARXİV

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. archivum – saxlanc yeri

  Полностью »
 • VİDEOÇARX

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOİNFORMASİYA

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. informatio – izah, ifadə et­mə

  Полностью »
 • VİDEOKAMERA

  lat. video – baxıram, gö­rü­rəm + lat. camera – otaq

  Полностью »
 • VİDEOKASET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. cassette – kiçik qutu

  Полностью »
 • VİDEOMAQNİTOFON

  lat. video – baxıram, görürəm + yun. magnetis lithos – hərfi mənada «Maqnesiyadan (Kiçik Asiyada qə­dim şəhər) gətirilən daş» + yun

  Полностью »
 • VİDEOMƏTN

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSIRA

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSÜJET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. sujet – mövzu, predmet

  Полностью »
 • VİKİPEDİYA

  havay. wiki – tez + ing. encyclopedia – ensiklopediya sözlərindən yara­dılmış abreviatura

  Полностью »