Этимологический словарь азербайджанского языка

 • VİDEOARXİV

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. archivum – saxlanc yeri

  Полностью »
 • VİDEOÇARX

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOİNFORMASİYA

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. informatio – izah, ifadə et­mə

  Полностью »
 • VİDEOKAMERA

  lat. video – baxıram, gö­rü­rəm + lat. camera – otaq

  Полностью »
 • VİDEOKASET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. cassette – kiçik qutu

  Полностью »
 • VİDEOMAQNİTOFON

  lat. video – baxıram, görürəm + yun. magnetis lithos – hərfi mənada «Maqnesiyadan (Kiçik Asiyada qə­dim şəhər) gətirilən daş» + yun

  Полностью »
 • VİDEOMƏTN

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSIRA

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSÜJET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. sujet – mövzu, predmet

  Полностью »
 • VİKİPEDİYA

  havay. wiki – tez + ing. encyclopedia – ensiklopediya sözlərindən yara­dılmış abreviatura

  Полностью »
 • VİKTORİYA

  Latıncadır, viktorina sözü ilə kökdaşdır, “qələbə” (qalib) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VİNETKA

  Latıncadır, “виноград” sözü ilə qohumdur. Hərfi mənası “eşmək” (burmaq) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VİOLARİT

  violarus – bənövşəyi

  Полностью »
 • VİTROFİR

  lat. vitrum – şüşə + yun. porphyra – fırfır, tünd-qırmızı rəng

  Полностью »
 • VİZUALLAŞDIRMA

  lat. visualis – görülən

  Полностью »
 • VLADLEN

  Vlad-i-len kimi də işlədilir. Leninin adı və familiyası ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VODEVİL

  İnsanlar keflərini kökəldib şənlənmək üçün kifayət qədər şərab içdikdən sonra çox vaxt müğənnilik istedadları baş qaldırır və mahnı oxumaq istəyirlər

  Полностью »
 • VOKS-POP

  lat. vox – səs + lat. populi – xalq

  Полностью »
 • VULKAN

  lat. Vulcanus – qədim romalılarda od və dəmirçilik tanrısı

  Полностью »
 • VULKANOLOGİYA

  lat. Vulcanus – qədim romalılarda od və dəmirçilik tanrısı + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • VURNUXMAQ

  Sözün əsli vur-un-ux-maq kimi olub, dur-ux-maq, sol-ux-maq qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VÜCUD

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə çəlim işlədilib (indi də işlədilir), mövcud sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VÜSƏT

  Ərəbcə “meydan (genişlik)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YA

  Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir

  Полностью »
 • YABA

  Qədimdə ağacın kiçik budaqlarına (dingələrə), iki dişi olan haça şeylərin hamısınayaba deyiblər. Oxun ucluğu haça olanda ona da yaba adı verilib

  Полностью »
 • YAD

  Yad adam birləşməsində öz sözümüzdür, yaddaş sözündəki isə fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YADICA

  Nəvədən sonra nəticə gəlir, üçüncü uşaq kötücə, dördüncü nəbibə, beşinci nədidə, altıncı yadıca, yeddinci isə tullantı adlanır

  Полностью »
 • YADIXMAQ

  Yadırğamaq sözü ilə eyni mənaya malikdir. “Otuxmaq”, “qanıxmaq” sözlərinin qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YADIRĞAMAQ

  Dilimizdə omonim olan iki yad sözü var: “память” və “чужой”. Birinci söz (yaddaş) fars mənşəlidir, ikinci öz sözümüzdür və yadırğamaq kəlməsi onda düz

  Полностью »
 • YADİGAR

  Fars mənşəlidir, yadqar kimi işlədilir. Yad (hafizə) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YAĞ

  Yanmaq, yaxmaq (“yandım-yaxıldım” deyirik) sözü ilə bağlıdır. Yanacaq (yana bilən) anlamında işlədilib

  Полностью »
 • YAĞIR

  Heyvanın belinə yağır deyiblər. Sonra beldə yəhərin sürtüb açdığı yara da yağır adlanıb. Güman ki, yağır və sağrı sözləri tarixi baxımdan eyni söz olu

  Полностью »
 • YAĞIŞ

  Qaraqalpaq dilində cağış sözü “дождъ” kimi başa düşülür. Deməli, su (yu­xa­rıdan gələn su) anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • YAĞIŞLIQ

  “Plaş” deməkdir, yağış sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YAĞMAQ

  Qar, dolu və s. yağır, güllə də yağır... Yağmaq “yuxarıdan aşağı enmək” deməkdir. Söz ağmaq feili ilə bağlı əmələ gəlib, “yuxarıdan enmək” deməkdir

  Полностью »
 • YAXALA1

  Əsli yayxala kimi olub. Yaq (yax) kəlməsi tərəf anlamını əks etdirib. Yaxala (yayxala) sözü ovlaxa qəlibi üzrə əmələ gəlib, mənası “suyu zərbə ilə yan

  Полностью »
 • YAXIN

  Mənbələrdə “приближаться” mənasını əks etdirən yaq feili var. Yaxın sözü isə “близкий” kimi açıqlanıb

  Полностью »
 • YAXŞI

  Qədim kökü yaq  feilidir, mənbələrdə “подходить” mənasında açıqlanıb. Yaxşı “подходящий” demək olub və feildən düzəlmiş sifətdir

  Полностью »
 • YAQUB

  Yəhudi dilində “izlə gedən” (izləyən) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YAQUT

  Qiymətli daşlardan birinin adıdır, ərəbcədən alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YAL

  Atın yalı (yalmanı) ifadəsini işlədirik. Burada yal “tük”, “qıl” mənasında işlədilib. Mənbələrdə rusca “седой” mənasını verən ağyal sözü var

  Полностью »
 • YALAQ

  Yal it yemidir, it üçün yem qabına isə yalaq deyilir. Bu, əvvəllər ağacdan hazırlanmırdı, yaylaqda sadəcə olaraq yerdə çökəklik düzəldir və yemi orada

  Полностью »
 • YALAN

  1. Bu söz al (hiylə) kəlməsi ilə qohumdur, mənbələrdə alğan şəklində də ya­zı­lıb. Aldadılmaq sözünün sinonimi alduz kəlməsi olub

  Полностью »
 • YALAN-PALAN

  Sinonimlər birləşməsidir, yalan türk, palan (aldatmaq deməkdir) isə fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YALAVAC

  “Ac-yalavac” deyirik. Yalavac sözü yalın, yalan (olmamaq) sözləri ilə qohumdur, “lüt” (paltarın olmaması) deməkdir

  Полностью »
 • YALÇIN

  1. Yalçın qayalar deyirik. Sözün kökü yal (lüt, çılpaq, olmayan) kəlməsidir, belə qayalar çılpaq və sıldırımlı olur

  Полностью »
 • YALXI

  “Əkiz” sözünün antonimidir, “tək” deməkdir, yalquzaq tipli sözlərlə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YALIN

  1. Yalım forması da olub. “Отвесной”, “крутой” mənasını əks etdirib. Yal bu­rada “lüt” (sürüşkən, şumal, hamar) deməkdir

  Полностью »
 • YALINQAT

  Astarı (altlığı) olmayan, təkqat deməkdir. Yalın sözü tək, lüt mənasında çox işlədilib və işlədilir. Görünür, yalnız, yalqız, yalquzaq sözləri ilə yal

  Полностью »
 • YALINTAQ

  Söz el arasında həm də yalınçaq, yalınsaq kimi işlədilir. Doğru variantı “yal-ın-sa-q” dır, yalınlığa meyil etməyi bildirir

  Полностью »