Этимологический словарь азербайджанского языка

 • VADAR ETMƏK

  Vadar farsca vadiştən (məcbur etmək) feilinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VADİ

  Ərəbcədir, “dərə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VAĞAN

  Taxıl məhsulu çox yetişir, vaxtında biçilmir və dən yerə tökülür. Buna vağan deyirlər. Mənbələrdə vağanımaq feili var və ruscaya “переспевать” kimi tə

  Полностью »
 • VAHAB (VƏHHAB)

  Ərəbcə “səxavətli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VAXT

  Ərəbcə vəqt kimidir, bizdə dönə (dönüm, dönüş və öy) sözü işlədilib. Öynə sözündə öy kəlməsinin vaxt mənası indi də qalır

  Полностью »
 • VALEH

  Ərəbcə “heyran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VALİDEYN

  Ərəb sözüdür, Valid, Validə, Mövlud, övlad, təvəllüd sözləri ilə kökdaşdır, doğmaq anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • VALYUTA

  ital. valuta – hərf. qiyməti, dəyəri olan

  Полностью »
 • VANDAL

  V əsrdə Roma imperiyasının qərb əyalətlərinə soxulan və faktiki olaraq bu imperiyanı süquta yetirən german tayfaları olduqca çoxsaylı idilər

  Полностью »
 • VANDALİZM

  M.Fasmerin yazdığına görə, Almaniyada vandallar adlı qəbilə olub, 455-ci ildə Romanı məğlub edib və bütün mədəni abidələri dağıdıblar

  Полностью »
 • VAR

  Bay forması da olub, varlı mənasında işlədilib.Var-bayağut sözü “состоятельный” anlamını verib. “Baylığa nə darlıq” ifadəsi “varlığa nə darlıq” mənası

  Полностью »
 • VARAN-GƏLƏN

  Xana toxuyarkən ərişi nizamlamaq üçün olan ağaca varan-gələn deyirlər. Varmaq (getmək) və gəlmə (qayıtmaq) sözləri əsasında əmələ gəlib

  Полностью »
 • VARI

  Farscadır, varı kimi də işlədilir (halqavarı və s. ), “sayağı”, “kimi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VARİDAT

  Var kəlməsi ilə əlaqəsi yoxdur. Ərəbcə varid sözü ilə bağlıdır, “mədaxil” mənasında işlədilir. Varid “daxil olmaq”dır, -at isə ərəbcə cəm şəkilçisidir

  Полностью »
 • VARİS

  Ərəbcədir, irs, vərəsə sözləri ilə qohumdur. Bizdə oruncu sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VARTAVAR

  Bəzən dialektlərdə yayın ən isti vaxtına vartavar (vartazar, martazar) deyirlər. Güman edirəm ki, sözün əsli marmamar (“isti və isti”) kimi olub

  Полностью »
 • VARYAQLAR

  Qədim Skandinaviyadan indiki rus torpaqlarına IX əsrdə gələn əhalini varyaqlar adlandırıblar. M.Adciyazır ki, indiki ruslar elə həmin varyaqlardır (va

  Полностью »
 • VASİF

  Vəsf sözü ilə qohumdur, “vəsf edən (tərifləyən)” deməkdir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VASİM

  Ərəbcə “gözəl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VASKÇI

  Qərb dialektlərində ayaqqabını rəngləyənə (yağlayana) “vaskçı” deyirlər, rusca vaksa sözünün təhrifi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • VASVASI

  Ərəbcədir, vəsvasa“aldatma” demək olub. Bəzi mənbələrdə ərəb mənşəli hesab olunur və “şübhə” anlamında, bəzilərində fars sözü kimi verilir və “глупый”

  Полностью »
 • VATERLOO

  Napoleon Bonapart 1799-cu ildə ildırım sürəti ilə həyata keçirdiyi çevriliş nəticəsində Fransa hökumətinin başına keçdi və 1804-cü ildə Fransa imperat

  Полностью »
 • VATSAP

  ing. WatsApp

  Полностью »
 • VATTA

  alm. watten < holl. wadden – sahilboyu dayazlıqlar

  Полностью »
 • VAYBER

  ing. Viber < vibe – energetika, hiss

  Полностью »
 • VAYFAY

  ing. Wi-Fi < Wireless Fidelity – «naqilsiz dəqiqlik» ifadəsində sözlərin ilk hərf­lərindən yaradılmış abreviatura

  Полностью »
 • VAYSINMAQ

  “Təəssüflənmək” anlamında işlədilir. Vay sözünə feil düzəldən -sı şəkilçisi artırmaqla əmələ gəlib (gülümsü -n -mək qəlibi üzrə), -n şəkilçisi qayıdış

  Полностью »
 • VAZEH

  Ərəbcə “aydın”, “açıq”, “aşkar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VEB-DİZAYN

  ing. web – tor, şəbəkə + ing.  design < lat. designare – müəyyənetmə, fikrində tutma

  Полностью »
 • VEB-SERVER

  ing. web-server < web – tor, şəbəkə + serve – xidmət etmək

  Полностью »
 • VEB-SERVİS

  ing. webservis < web – tor, şəbəkə + service – xidmət

  Полностью »
 • VEBİNAR

  ing. web – tor, şəbəkə + lat. semi­narium – şitillik, istixana

  Полностью »
 • VEBKAMERA

  ing. webcamera < ing. web – tor, şəbəkə + lat. camera – otaq

  Полностью »
 • VEBKAST

  ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

  Полностью »
 • VEBKASTİNQ

  ing. webcast < web – tor, şəbəkə + ing. broadcast – yayım

  Полностью »
 • VECSİZ

  Vec sözü farscadan alınmadır və “fayda”, “yaratma”, “nəzər” mənalarında işlədilir. Vecimə deyil “nəzərə almıram” deməkdir

  Полностью »
 • VEDRƏ

  Вода sözü ilə qohumdur, rus dilindən keçib. Qabaqlar türk xalqları ona “susıq” deyiblər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VELİKORUS

  1347-ci ildə çıxan mənbələrdə göstərilir ki, Ukrayna Малая Россия adlanıb, 1891-ci ildə onun əksi olan Великая Россия ifadəsi meydana çıxıb

  Полностью »
 • VELOSİPED

  Latıncadır, velosi (surət) və ped (ayaq) hissələrindən əmələ gəlib: ayaq­la surətə gətirilən... (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VERGÜL

  Fransız sözüdür “aşağısı qatlanan” deməkdir. Apostrof isə yunan sözüdür, “yuxarısı qatlanan” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • VERİFİKASİYA

  lat. verus – əsl + lat. facere – etmək, düzəltmək

  Полностью »
 • VERMİKULİT

  lat. vermiculus – soxulcan

  Полностью »
 • VERMİŞEL

  Alınma sözdür, bizdə “rus əriştəsi” sözü də işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VERST

  Avropa mənşəlidir, 1,06 km məsafəyə deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VEST

  alm. West – qərb

  Полностью »
 • VETO

  Roma rəvayətinə əsasən, e.ə .494-cü ildə balaca Roma şəhərciyi ciddi daxili problemlərlə üzləşibmiş. Bir neçə nüfuzlu ailə (patrisilər) siyasi hakimiy

  Полностью »
 • VƏCH

  Ərəbcə “səbəb” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏCİHƏ

  Ərəbcə “gözəl qız”, “qızların gözəli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏDƏ

  Ərəbcə vaxt sözünün sinonimidir. Vəd isə “sözvermə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏFADAR

  Dar hissəsi farsca daştən (malik olmaq) məsdərinin qrammatik əsasıdır, “vəfalı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »