XALQ

I. i. people; nation; türk ~ları Turkic peoples; ingiliscə danışan ~lar English speaking peoples; Azərbaycanda yaşayan ~lar the peoples living in Azerbaijan; azad ~ lar free nations

II. s. people’s; popular; folk; national; ~ artisti people’s artist; ~ demokratiyası people’s democracy; ~ məhkəməsi People’s Court; ~ mahnısı folk / popular song; ~ yaradıcılığı popular / folk art; ~ təsərrüfatı national economy; ~ cəbhəsi popular front

XALİS
XALQÇI

Digər lüğətlərdə