ARA

сущ. ара; ara xəlvət – tülkü bəy. Ata. sözü ара хелвет хьайила, сикlре пачагьвал ийида; ** ara açmaq а) къимет атӀун, маса гудай шартӀар тайин авун; б) ара ахъаюн, араяр туькӀуьрун (хъсанарун); ara dəymək араяр акьун, араяр чӀур хьун, сад-садав хъел хьун, алакъаяр чӀур хьун; ara düzəltmək араяр туькӀуьрун, араяр саз авун, арада гьахьун, баришигъ авун; ara qarışdırmaq араяр акадарун, арада фитне тун, гъулгъула тун; ara qarışıb məzhəb itmək кил. ara qarışmaq; ara qarışmaq араяр акахьун, алаш-булаш хьун, къайда-къанун чӀур хьун; ara qatmaq кил. ara qarışdırmaq; ara qırmaq кил. ara vurmaq; ara pozmaq кил. ara vurmaq; ara pozulmaq кил. ara dəymək; ara sayxaşmaq (sakitləşmək) ара эпсин (секин) хьун, ван атӀун, гьарай-эвер амукь тавун; ara sazlamaq кил. ara düzəltmək; ara soyumaq араяр къайи хьун, алакъа амукь тавун, дуствилер чӀур хьун; ara söz, ara cümlə грам. ара(лух) гаф, аралух цӀараф (мес. гьелбетда, акварвал, эвела, якъин хьи, авайвал лагьайтӀа ва мс.); ara sözü (söhbəti) аралух гаф (ихтилат), фитне, тапан хабар, чав; ara vermədən ара тагана, ара датӀана, илигна, акъваз тавуна (мес. рахун); ara vermək ара гун, акъвазун; вахтуналди гатӀун, хкякьун (мес. марф); ara verməmək ара тагун, акъваз тавун; ara vurmaq (vuruşdurmaq, pozmaq) араяр ягъун, алакъаяр чӀурун, юлдашрин (дустарин) арада душманвал тун; ara yerdə арада, аралухда, юкьвал, нагьакьандаказ; ara yerdə qalmaq аралухдал аламукьун, иеси авачиз (касни амачиз, чара амачиз, сагьибсуз) амукьун, гьар са шей гъиляй акъатун; arada gəzmək арада къекъуьн, арада фитне кутун макьсаддалди чугъулвал авун, арада гаф экъуьрун, араяр акадарун; arada qalmaq а) ара(лух)дал аламукьун, гьар са затӀ гъиляй акъатун; б) кьве рикӀин хьун, вуч ийидатӀа течиз аламукьун; aradan çıxarmaq арадай акъудун, хилас авун, кӀевяй (четин везиятдай) акъудун; aradan çıxmaq арадай акъатун, кӀевяй (четин везиятдай) акъатун, кьил хкудун, вичин хам (ччан) хуьн, катун, катна чуьнуьх хьун; // вилерикай квахьун, цӀвех хьун; aradan qaldırmaq (götürmək) арадай акъудун, авачир гьисаб авун; araları dəymək (sərinləşmək) араяр акъун, араяр къайи хьун, хъел хьун, алакъаяр чӀур хьун; aranı saz eləmək араяр саз авун, дуст хьун, лап мукьва хьун; aranı vurmaq (kəsmək) араяр ягъун, ара атӀун, алакъа атӀун, хъел хьун; arası açılmaq а) араяр ахъа хьун, мукьва хьун, дуст хьун; б) араяр акьун, алакъаяр чӀур хьун; arası kəsilmədən ара датӀана, ара тагана, акъваз тавуна; arası kök olmaq кил. arası olmaq б); arası olmaq а) ара хьун, кӀан хьун, гьевес хьун, мурад авун; б) дуствал (алакъа) хьун; arası olmamaq ара тахьун, хушуниз татун, зегьле фин; arası saz olmaq араяр саз хьун (кил. arası olmaq); araya almaq арада ттун, элкъуьрна юкьва ттун; araya atmaq арадал вегьин, юкьвал вегьин; araya düşmək арада гьахьун, арачи хьун, арачивал авун; araya gəlmək аралухдал атун, юкьвал атун, юкьвал эцигун; araya girmək а) кил. araya düşmək; б) арада гьахьун, гьуьжетзавайбурун ва я хъелбурун арада гьахьна абур амадайни сад-садал гьалдарун; araya söz salmaq арадал гаф вегьин, гьуьжет авуниз себеб хьун, гьуьжет арадал гъун; bu ara, bu arada и арада, и вахтунда, и гьеленда; öz aramızdır чи ара я (анжах рахазвайбурун арада амукьун лазим тир сир, ихтилат гьакъинда).
AR
ARA-BƏRƏ

Digər lüğətlərdə