Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ƏMBİZ

  Üzüm salxımları ağacdan sallanır və deyirlər: salxımlar əmbiz-əmbiz sallanır. Konus şəklində yığılmış taxıl, meyvə və s

  Полностью »
 • ƏMCƏK

  Əmik variantı da var. Əmmək feilindən dayanacaq qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMƏK

  İməcilik, əppək, iməkləmək, əmmək, əkmək, əmcək sözləri kökdaşdır, əmək, zəhmətanlayışı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • ƏMƏKÖMƏCİ

  Sözün əsli əbəköməkcidir.Əbə - göbək nənəsidir, köməc isə dərman otunun adıdır. Uşağı tutan qadın həmin otla göbəyi müalicə edib

  Полностью »
 • ƏMƏNULLA

  “Allahın bağışladığı” (aman verdiyi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMİ

  Mama sözü “əmiyə oxşayan” deməkdir (eyni məməni əmmiş olan). Dayza isə “doğana (anaya) oxşayan”dır. Latın dilində xalaya matertera (подобная матери) d

  Полностью »
 • ƏMİN

  Ərəbcə “inanılmış” (etibarlı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMİNƏ

  Amin sözünün qadın cinsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMİR

  Ərəbcədir, qədimdə sərkərdə, sonra canişin, sonra “şah, başçı” anlamlarını əks etdirib. Əmirxan sinonimlər birləşməsidir

  Полностью »
 • ƏMİRALI

  Mənası “Əmir Əli” (şah Əli, böyük Əli) kimi başa düşülə bilər. Görünür, “Əlinin əmri dünyaya gələn” deməkdir

  Полностью »
 • ƏMİRULLA

  “Allahın əmri ilə yaranan” deməkdir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMİZDİRMƏK

  Əmmək məsdəri ilə bağlıdır, o isə yemək feili ilə qohumdur. Qalx-ız, dur-ğuz, əm-iz tipli sözlərdə şəkilçi təsirli feil və ya icbar növ (əm-iz) əmələ

  Полностью »
 • ƏMİZMƏK

  Durğuz, yedizdir tipli sözlərdə z əvəzinə r səsi olub, sonra dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏMMA QOYMAQ

  Amma bağlayıcısı ərəb mənşəlidir və ziddiyyət bildirən cümlələr arasında işlədilir. Əmma qoymaq “ziddinə çıxmaq” deməkdir

  Полностью »
 • ƏMMƏK

  Sözün mənası “sormaq” deməkdir. Əmcək, əmzik, məməcik, əmi, əmə, mama (yəni bibi) sözləri kökdaşdır. Güman etmək olar ki, əmmək və yemək eyni kökdən t

  Полностью »
 • ƏMSAL

  Ərəb sözüdür, misal, məsələ, təmsil kimi sözlərlə kökdaşdır. Əsl mənası “oxşarlıq”, “uyğunluq” deməkdir

  Полностью »
 • ƏNBƏRBALIĞI

  Dişli balinalar yarımdəstəsindən suda yaşayan məməli heyvan­lardan birinə indi “kaşalot” deyirik. 70 tona qədər çəkisi olur, mədəsindən 6 tona qədər ə

  Полностью »
 • ƏNCİK

  Encik kimi də işlədilib, “pişik balası” deməkdir. Ənik “bala” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏNDAM

  Fars sözüdür, “qamətli, boylu-buxunlu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏNDAZƏ

  Farscadır, 65 sm uzunluq ölçü vahidi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏNDƏLİB

  Ərəbcə “bülbül”dür, cəmi “ənadil”dir (bizdə anadil adlı quş var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏNDƏLİSİT

  İspaniyada Əndəlis tarixi vilayətinin adından

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏK

  Əsli ağdarmaq olub. Ağ –“yuxarı” deməkdir, əndər –yuxarıdan aşağı tökmək mənasını əks etdirir. Samosval maşınına da əndərici demək olar

  Полностью »
 • ƏNDİHMƏK

  Qərb dialektlərində “suda təngnəfəs olmaq” mənasında işlədilir. Qədim mənbələrdə nəfəs anlamını verən ənəf kəlməsi var (bəzi dillərdə indi də işlədili

  Полностью »
 • ƏNGİN

  Kökü geniş (dərin) mənasını verən enmək feilidir (indi işlədilmir). Qaqauz dilində yenqin kimi işlədilir

  Полностью »
 • ƏNİK

  “Küçük” mənasında işlədilir (əlik sözü də var və tarixən “vəhşi keçinin dişisi” mənasında işlədilib)

  Полностью »
 • ƏNLİK

  Üz, sifət (yanaq) sözlərinin sinonimi kimi en sözümüz olub, yanaq əvəzinə enək işlətmişik. Ənlik həmin en kəlməsi əsasında düzəlib və xalis Azərbaycan

  Полностью »
 • ƏNNAĞI

  Onuncu imamın adı olub, mənası, “sadə” (təmiz) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏNTİQƏFÜRUŞ

  Əsli ətiqə-foruş kimidir. Farsca foruş sözü foruxtən(satmaq) feili ilə bağlıdır. Mənası “qədim şeyləri satan” deməkdir

  Полностью »
 • ƏNVƏR

  Ərəbcə nur sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRAZİ

  Ərz (torpaq) sözünün cəmi formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRBAB

  Ərəbcə rəbb (ağa, cənab) sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRDƏM

  “İgidlik, alicənablıq, insanlıq” deməkdir, ər (igid) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRDƏŞİR

  Farscadır, hərfi mənası “hakimiyyət sahibi” (şah) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRƏB RƏQƏMİ

  İndi işlətdiyimiz rəqəmlər, əslində, hindlilərin olub, lakin Avropaya Ərəbistandan yayıldığı üçün ərəb rəqəmi kimi məşhurlaşıb

  Полностью »
 • ƏRƏBZƏNGİ

  Güman edirəm ki, sözün ikinci hissəsi zənci kəlməsinin dəyişmiş formasıdır: ərəb zəncisi. İkinci yozum: ikinci hissə zəngulə kəlməsi ilə də bağlı ola

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  Dilimizdə mənaca yaxın olan qısır və ərəmik sözləri var. Ərəmik “ər”(kişi) sözü ilə bağlıdır: ərdən yarımayan (heç vaxt doğmayan) deməkdir

  Полностью »
 • ƏRƏN

  Kökü “igid” mənasını verən ər sözüdür. Kişi anlamında işlədilən ər sözü də yuxarıdakı ilə eyni olub. İndi Anadolu türkləri kişi əvəzinə erkək kəlməsin

  Полностью »
 • ƏRGƏN

  Yetişmək, çatmaq mənasını verən ermək feili var. Ərgən həmin feildən əmələ gəlib, mənası yetişmiş deməkdir

  Полностью »
 • ƏRGƏNLİK

  Ər “yetişmək” deməkdir. Ərgən “yetişmiş oğlan, qız” anlamını verir. Ər­gənlik cinsi yetişmə əlaməti olaraq üzdə əmələ gələn sızaqları bildirir

  Полностью »
 • ƏRİK

  Qədimdə çəyirdəyi bərk qabıqla örtülmüş, giləmeyvə ilə müqayisədə böyük olan bütün meyvələrə ərik deyilib (Bağda ərik var idi

  Полностью »
 • ƏRİMƏK

  Əsli örümək kimi olub. Od sözünün sinonimi kimi ört (öt) kəlməsi də işlə­dilib, ütmək, ütü, ərimək kimi sözlər həmin örü feili əsasında yaranıb və ist

  Полностью »
 • ƏRİŞ

  Ər (ör) sözünün bir mənası “hündür” deməkdir. Ör – “hündür”, “örüş” deməkdir. Əriş “örüş”ün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • ƏRİŞTƏ

  Farsca riştə (ip) sözünün təhrifidir. Əriştə ip kimi uzun olur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRİZƏ

  Ərəb sözüdür və ərz (“ərz etmək” deyirik) kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, mənası “xahiş (yazılı) etmək”dir

  Полностью »
 • ƏRKƏK

  Bu kəlmə ər(kişi) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRKÖYÜN

  Ərk (sərbəst, azad) sözündən əmələ gəlib. Ehtimal ki, öyün hissəsi -in şəkilçisinin qədim forması olub: ərk-in (erkin)

  Полностью »
 • ƏRMƏĞAN

  Farscadır, “hədiyyə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏRSƏYƏ GƏTİRMƏK

  Uyğur dilində əs feili var və “içmək” mənasını verir. “Dədə Qorqud”da və digər mənbələrdə əsrük sözü içkili, sərxoş anlamında işlədilib

  Полностью »
 • ƏRŞAD

  Ərəbcə “ən ağıllı”, “doğru yol göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »