Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ƏSARƏT

  Ərəbcədir, əsir sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSATİR

  Ərəbcə əsturə sözünün cəmidir, “mif” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSƏD

  Ərəbcə “şir”, “aslan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSƏDULLA

  Ərəbcədir, “Allahın şiri (aslanı)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSƏL

  Ərəbcə “xalis bal” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSƏN

  Əsən monqol dilində “sağlamlıq” deməkdir, əsəni kəsilmək “xəstələnmək”dir, “məhv olmaq”dır. İndi əsəni kəsilmək “kökü kəsilmək” kimi başa düşülür

  Полностью »
 • ƏSƏR

  Ərəb mənşəlidir. Təsir sözü ilə qohumdur. Hərfi mənası “iz” deməkdir. Yazıl­mış məqalələrə, kitablara

  Полностью »
 • ƏSHAB

  Ərəb mənşəlidir. Əsabə sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏSİL

  Əsil-nəsil deyirik. Sinonimlər birləşməsidir. “Soy-kök” deməkdir. Əsl sözü isə ərəb mənşəlidir. Üsul sözü ilə eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • ƏSİR

  Ərəb mənşəlidir, biz onun yerinə bulun sözünü işlətmişik. Bulmaq (əldə etmək) feili ilə bağlıdır, bucaq sözünün sinonimi də bulun olub (görünür, “xətl

  Полностью »
 • ƏSİR DÜŞMƏK

  Buradakı düşmək sözü tuş (olmaq) (yəni “rastlaşmaq”) kəlməsinin təhrifi ilə bağlıdır. Yola düşmək (getmək) ifadəsində də belədir

  Полностью »
 • ƏSİRGƏMƏK

  Mənbələrdə əs sözü “xeyirxah”, əssiz kəlməsi isə “xəsis” kimi açıq­lanıb. Əsirgə “qıymamaq” kimi şərh olunub

  Полностью »
 • ƏSKİ

  Keçmiş, köhnə mənalarında işlədilən bu söz çuvaş dilində z ilə yazılır: əzki. Altay dillərində izo(ozo) sözü “əvvəlki”, “qabaqkı” mənalarında işlədili

  Полностью »
 • ƏSKİK

  1. Dilimizdə əs feili olub, “azaltmaq” mənasında işlədilib. Onun da əsasında əvvəlcə əski törəmə kökü, sonra isə əskik sifəti, əskilmək feili əmələ gə

  Полностью »
 • ƏSNƏMƏK

  Əsmək, əsin (bu söz qabaqlar külək mənasında çox işlədilib) sözləri ilə kökdaşdır və qədim mənası rus dilindəki дуть feili ilə tərcümə olunub

  Полностью »
 • ƏŞ

  O.Süleymenova görə, slavyan mənşəlidir və есть sözünün dəyişmiş formasıdır. Gün və günəş sözlərini fərqləndirmək üçün ikinciyə есть (əş) artırılıb, mə

  Полностью »
 • ƏŞRƏF

  Ərəbcədir, şərəf, şərif kimi sözlərlə kökdaşdır, mənası “yaradılmışların ən əlası” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏT

  Dünya dillərinin çoxunda ət anlamını verən sözün mənası bədən deməkdir. Mə­sə­lən, latış dilindəki myaso (ruslara da latışlardan keçib) indi də bədən

  Полностью »
 • ƏTAYƏ

  Əta sözü ilə qohumdur, “hədiyyə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏTCƏBALA

  “Ətcə” “əti görünən”, “lüt”, “tükü olmayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏTƏK

  Qədim mənbələrdə adaq, aşaq formalarında yazılıb, onu ayaq və aşağı sözləri ilə qohum hesab etmək olar

  Полностью »
 • ƏTƏNƏ

  Ət sözü ilə bağlıdır. İçərisində dölün yerləşdiyi kisəyə (ət kisəsi) deyirlər. Doğuşdan bir qədər sonra (2-6 saat arası) düşür

  Полностью »
 • ƏTRAF

  Ərəbcədir, tərəf sözünün cəmidir. Bizdə onun yerinə tövərək (yan-yörə və s.) işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏTRƏNG

  Rəngi ətə bənzəyən şeylərlə bağlı işlədilir, rəng hissəsi fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏYAN

  Dilimizdə “əyan olmaq” ifadəsi var. Əyan sözü eyn (göz) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏYAR

  Ərəbcə (iyar) saflığı ölçən vasitəyə deyirlər. Əyyar isə “bic, hiyləgər” və s. anlamlarında işlədirlər

  Полностью »
 • ƏYDİ

  Qaşığın içini dərinləşdirmək üçün əyri “bıçaq”dır. Əymək feilindən düzəlib və isimləşib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏYƏR-ƏSKİK

  Əsli gərək-əskik kimi olub: “gərək olan və bu gərək olandan nəyinsə çatışmaması” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • ƏYİC

  Yalnız dialektlərdə işlədilir. Bal kəsmək üçün tiyəsi əyri olan xüsusi alətdir (bıçaqdır). Əydi sözü də var (bax: yuxarıda): ağacdan qaşıq düzəldərkən

  Полностью »
 • ƏYİN

  Türkmən dilində bu söz i:n kimi işlədilir və ruscaya “тело” kimi çevrilib. Çiyin sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏYİRMƏK

  Əymək feilindən düzəlib. Mənası “dolamaq” deməkdir. “Su gəmini əyirdi”, cümləsi “su gəmini əydi” demək olub

  Полностью »
 • ƏYİŞMƏK

  Dostlar yaman əyişiblər deyirik. Mənbələrdə ağış feili var, ruscaya уклоняться kimi tərcümə olunub. Bunlar kökdaşdır və əyişmək “ağışmağ”ın təhrifi il

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏ

  Qədim forması ilincü kimi olub. Güman ki, ilişmək feili ilə qohumdur. Əyləncə adamla obyekt arasında bağlılıqla əlaqədardır

  Полностью »
 • ƏYLƏNDİRMƏK

  Sözün bir mənası “fırlamaq”dır, Quba dialektində aylanmaq kimi işlədilir. İndi “başını qatmaq” (uşağı əyləndirmək) anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • ƏYMƏK

  Sözün bir mənası “inandırmaq”, “fikrindən döndərmək” deməkdir (filankəs məni əydi deyirlər). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏYRİ

  Oğru sözü ilə qohumdur. Qaqauz dilində belə bir deyim də var: əyridən doğru olmaz; oğru “əyri iş görən” anlamını əks etdirib

  Полностью »
 • ƏYRİ-ÜYRÜ

  Sözün ikinci hissəsi əslində bükmək feili ilə bağlı olub (əyri-bükrü), sonra dəyişib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ƏYYAM

  Ərəbcə yam (gün) sözünün cəmidir. Bizdə məna dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏYYAŞ

  Ərəbcə eyş sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏZAB

  Ərəb mənşəlidir, əziyyət sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏZBƏR

  Farscadır, əz (bizdəki çıxışlıq hal şəkilçisinə uyğun gəlir), bər (sinə) kompo­nent­lərindən əmələ gəlib, “sinədən” deməkdir

  Полностью »
 • ƏZƏMƏT

  Allahın epitetlərindən biri olub, ərəbcə “böyük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏZGİL

  Bir ehtimala görə, alınma sözdür, bizdə ona beşbığ deyiblər. Başqa ehtimala görə, əzmək feilindən düzəlib, əzgən (azgan) “göyəm” tipli tikanlı bitkiyə

  Полностью »
 • ƏZİZ

  Ərəbcədir, Allahın epitetlərindən biridir (“hörmətli” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏZM

  Ərəbcə “qəti qərar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ƏZVAY

  Bəzi dialektlərdə işlədilir. Qazax dilində “boşboğaz”, “aciz” mənalarını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAİZƏ

  “Feyz” (fayda), “əlavə gəlir” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAKT

  Latın mənşəlidir, bizdə tutalğa kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAL

  Ərəbcədir, “öncəni görmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAMİL

  Ərəbcə “məlumatlı” deməkdir. Latınca isə “nəsil” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »