Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MƏCİD

  Ərəbcə səcdə (qılmaq) sözü ilə qohumdur. “Səcdə yeri” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏCLİS

  Ərəbcə iclas sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏCRA

  Ərəb sözüdür. Ehtimal ki, “proses” mənasına uyğun gələn cərəyan, eləcə də “baş verən əhvalat” mənasını əks etdirən macəra sözü ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • MƏDƏ

  Ərəbcədir, bizdə qursaq sözü işlədilib. Tuva dilində “kodu” deyirlər ki, bu da quyu sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • MƏDƏD

  Ərəbcə imdad (kömək) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏDƏNİ

  Mədinə (şəhər adı) sözü ilə qohumdur. “Mədinədən olan şəxs” deməkdir. Mədinə ərəbcə “şəhər” deməkdir

  Полностью »
 • MƏDRƏSƏ

  Ərəbcə dərs, idris, tədris, müdərris sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏFRUZ

  Ərəbcə “seçilib götürülmüş, bəyənilmiş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏFTİL

  Farslarda və ərəblərdə məftul kimi işlədilir. Ərəbcədən alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏĞMUN

  Ərəbcə məğbun (aldadılan, aldadılmış) sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏĞRUR

  Ərəbcə qürür sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏĞŞUŞ

  Ərəbcə iğtişaş sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏĞZ

  Bu, ərəbcədir, bizdə öy (ay) kəlməsi işlədilib. İndi də “sözümün öyü var” deyirik. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHBƏS

  Ərəbcə həbs, məhbus sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHBUS

  Ərəbcədir, həbs sözü ilə kökdaşdır, türk dilində onun yerinə tusdaq (əsli: tut və saxla), tutqun sözləri işlədilib

  Полностью »
 • MƏHDUD

  Ərəbcə hədd, hüdud sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHƏBBƏT

  Ərəbcə həbib, məhbubə kimi sözlərlə eyni kökə malikdir. “Dost, əziz” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MƏHƏMMƏD

  Ərəbcə həmd, həmid, əhməd, mahmud sözləri ilə qohumdur. “Bə­yən­mək, seçmək” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MƏHƏRRƏM

  Qəməri təqvimlə ay adıdır, mənası ərəbcə “haram” deməkdir (bu ayda müharibə etmək haram bilinirmiş). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MƏHİN

  Farscadır mah “ay” mənasını bildirir. “Aya bənzəyən gözəl”, “böyük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHİNBANU

  “Böyük xanım”, “gözəl ay” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHKƏMƏ

  İtalyan sözüdür, bizdə onun yerinə qısqıc (sıxıcı) işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHLUL

  Ərəbcə həll (suda həll olunan) sözü ilə qohumdur. Təhlil sözü ilə də kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHRUM

  Ərəbcə haram sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHRUZ

  Mah (f) və əruz (ə) sözlərindən əmələ gəlib, “ay bəniz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHSUD

  Ərəbcə “həsəd olunan” (məsud isə xoşbəxt) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHYƏDDİN

  “Dinin mahiyyəti” deməkdir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏHZUN

  Ərəbcə hüzn (həzin) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏXARİC

  Ərəbcə məxrəc, xərc, xaric sözləri ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏXDUM

  Ərəbcədir, cəm forması məxadim kimidir, “ağa” deməkdir. Məxdumqulu “Ağaqulu”dur. Ruhani şəxslərə də hörmət əlaməti olaraq “məxdum” deyiblər

  Полностью »
 • MƏXƏZ

  Ərəbcə əxz (eləmək) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏXRƏC

  Ərəbcə xərc, ixrac, məxaric, xaric sözləri ilə qohumdur. Ruslar ona riyazi anlamda “знаменатель” deyirlər

  Полностью »
 • MƏXZ

  Ərəbcədir, əxz (etmək) sözü ilə qohumdur, “əldə etmək, götürmək” mə­na­la­rın­da işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MƏKTƏB

  Ərəb mənşəlidir, katib, məktub, kitab sözləri ilə eyni kökə malikdir, “yazı” anlayışı ilə bağlıdır. Füzuli məktəbi kimi ifadələr школа sözünün tərcümə

  Полностью »
 • MƏQBƏRƏ

  Ərəbcə qəbir sözü ilə qohumdur, mavzoley sözünü əks etdirir. Tabut (гроб) və məqbərə (гробница) mənaca yaxın sözlərdir

  Полностью »
 • MƏQSƏD

  Ərəbcə qəsd sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏLAHƏT

  Ərəbcədir, “cazibəli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏLAKƏ

  Ərəbcədir əsli məlaikədir, mələk sözünün cəmidir. “Elçi”mənasında işlə­di­lir, “Allahın buyurduqlarını bəndəyə çatdıran” deməkdir

  Полностью »
 • MƏLƏS

  “Turşaşirin” (kəmşirin) deməkdir. Metis sözünün təhrifi ilə bağlı ola bilər. Metis ərəbcə “dönmə” deməkdir

  Полностью »
 • MƏLİK

  Ərəbcədir, “şah” deməkdir. Məlikə isə şahın arvadına deyiblər. Deməli, Məlakə və Məlikə müxtəlif sözlərdir

  Полностью »
 • MƏLUL

  Ərəbcədir, əlil sözü ilə kökdaşdır, “şikəst” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏLUMATLANDIRMA

  ər. məlum – «bilinən», «bəlli olan» sözlərinin cəm halı

  Полностью »
 • MƏLUN

  Ərəbcə lənət, ləin sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏMƏ

  Qədim forması əmik kimi qeydə alınıb. Deməli, əmmək feili əsasında ya­ranıb. Əmcək şəklində də işlədilir

  Полностью »
 • MƏMLÜK

  Ərəbcə mülk sözü ilə kökdaşdır, “başqasının mülkü olan”, “başqasının ta­be­liyində olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MƏMUR

  Ərəbcə əmr sözü ilə qohumdur, “əmri icra edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏNAFE

  Ərəbcə nəf (qazanc, fayda)və mənfəət sözləri ilə qohumdur, mənası “fayda”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏNƏVİ

  Ərəbcə məna sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏNFUR

  Ərəbcə nifrət sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MƏNGƏNƏ

  Türkmən dilində buna “qıstırğıc” deyirlər, qısmaq və sıxmaq sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »