Этимологический словарь азербайджанского языка

 • VƏHM

  Ərəbcə vahimə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏKİL

  Ərəbcədir, bizdə inam işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLƏDÜZZİNA

  Ərəbcədir, vələd “övlad (uşaq)”, zina isə “haram (bic, qanunsuz)” deməkdir. “Əyri yolla doğulmuş uşaq” anlamını verir

  Полностью »
 • VƏLİ

  Ərəbcə “dost”, “himayəçi” deməkdir, farslarda lakin mənasında işlədilir (omonim sözlər). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VƏLİMƏMMƏD

  Ərəbcə “Məhəmmədin dostu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLİYƏDDİN

  Ərəbcə “dinin dostu (qoruyucusu)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏLİYULLAH

  Ərəbcədir “Allahın vəlisi” (dostu) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏR

  Farscadır, “-lı, -li, -lu, -lü” şəkilçisinə uyğun məna bildirir: hünər+vər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏRDƏNƏ

  Ordubadda və bəzi digər rayonlarda oxlov yerinə vərdənə sözünü işlədir­lər. Sözün əsli “kərdənə”dir, fars mənşəlidir, mənası “fırlanan”, “dolanan” dem

  Полностью »
 • VƏRƏQ

  Ərəbcədir, “лист” deməkdir. Vərəqəisə “листовkа”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏSAİT

  Ərəbcə vasitə sözü ilə qohumdur, onun cəm şəklidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏSATƏT

  Ərəbcə vasitə sözü ilə qohumdur, “vasitəçilik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏTƏGƏ

  Tədqiqatçılar bu sözü çuvaş dilindəki vətağ, bizdəki otaq, kalmıklardakı otuq sözləri ilə əlaqələndirirlər

  Полностью »
 • VƏTƏNPƏRVƏR

  Vətən ərəbcədir, pərvər isə farsca pərvərdən (tərbiyə etmək) məsdəri ilə qohumdur. Məna bir qədər dəyişib, “vətəni sevən” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • VƏZDƏMƏK

  Əsli vəz-lən-mək kimidir, “təpə-təpə doldurmaq, basmaq, qarışdırmaq deməkdir”. Alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VƏZİ

  Ərəbcə “şiş, çıxıntı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏZİFƏ

  Cəm forması vəzayefkimidir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VƏZNƏ

  Xalq arasında güllənin qabığına (patrona) vəznə deyirlər. Ərəbcədir. Vəznə­nin əsli çərkəzi çuxaların döşündəki kisəciklərdir ki, içinə bəzək üçün pat

  Полностью »
 • VİDEOARXİV

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. archivum – saxlanc yeri

  Полностью »
 • VİDEOÇARX

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOİNFORMASİYA

  lat. video – baxıram, görürəm + lat. informatio – izah, ifadə et­mə

  Полностью »
 • VİDEOKAMERA

  lat. video – baxıram, gö­rü­rəm + lat. camera – otaq

  Полностью »
 • VİDEOKASET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. cassette – kiçik qutu

  Полностью »
 • VİDEOMAQNİTOFON

  lat. video – baxıram, görürəm + yun. magnetis lithos – hərfi mənada «Maqnesiyadan (Kiçik Asiyada qə­dim şəhər) gətirilən daş» + yun

  Полностью »
 • VİDEOMƏTN

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSIRA

  lat. video – baxıram, görürəm

  Полностью »
 • VİDEOSÜJET

  lat. video – baxıram, görürəm + fr. sujet – mövzu, predmet

  Полностью »
 • VİKİPEDİYA

  havay. wiki – tez + ing. encyclopedia – ensiklopediya sözlərindən yara­dılmış abreviatura

  Полностью »
 • VİKTORİYA

  Latıncadır, viktorina sözü ilə kökdaşdır, “qələbə” (qalib) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VİNETKA

  Latıncadır, “виноград” sözü ilə qohumdur. Hərfi mənası “eşmək” (burmaq) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VİOLARİT

  violarus – bənövşəyi

  Полностью »
 • VİTROFİR

  lat. vitrum – şüşə + yun. porphyra – fırfır, tünd-qırmızı rəng

  Полностью »
 • VİZUALLAŞDIRMA

  lat. visualis – görülən

  Полностью »
 • VLADLEN

  Vlad-i-len kimi də işlədilir. Leninin adı və familiyası ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VODEVİL

  İnsanlar keflərini kökəldib şənlənmək üçün kifayət qədər şərab içdikdən sonra çox vaxt müğənnilik istedadları baş qaldırır və mahnı oxumaq istəyirlər

  Полностью »
 • VOKS-POP

  lat. vox – səs + lat. populi – xalq

  Полностью »
 • VULKAN

  lat. Vulcanus – qədim romalılarda od və dəmirçilik tanrısı

  Полностью »
 • VULKANOLOGİYA

  lat. Vulcanus – qədim romalılarda od və dəmirçilik tanrısı + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • VURNUXMAQ

  Sözün əsli vur-un-ux-maq kimi olub, dur-ux-maq, sol-ux-maq qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • VÜCUD

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə çəlim işlədilib (indi də işlədilir), mövcud sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • VÜSƏT

  Ərəbcə “meydan (genişlik)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YA

  Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir

  Полностью »
 • YABA

  Qədimdə ağacın kiçik budaqlarına (dingələrə), iki dişi olan haça şeylərin hamısınayaba deyiblər. Oxun ucluğu haça olanda ona da yaba adı verilib

  Полностью »
 • YAD

  Yad adam birləşməsində öz sözümüzdür, yaddaş sözündəki isə fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YADICA

  Nəvədən sonra nəticə gəlir, üçüncü uşaq kötücə, dördüncü nəbibə, beşinci nədidə, altıncı yadıca, yeddinci isə tullantı adlanır

  Полностью »
 • YADIXMAQ

  Yadırğamaq sözü ilə eyni mənaya malikdir. “Otuxmaq”, “qanıxmaq” sözlərinin qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YADIRĞAMAQ

  Dilimizdə omonim olan iki yad sözü var: “память” və “чужой”. Birinci söz (yaddaş) fars mənşəlidir, ikinci öz sözümüzdür və yadırğamaq kəlməsi onda düz

  Полностью »
 • YADİGAR

  Fars mənşəlidir, yadqar kimi işlədilir. Yad (hafizə) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YAĞ

  Yanmaq, yaxmaq (“yandım-yaxıldım” deyirik) sözü ilə bağlıdır. Yanacaq (yana bilən) anlamında işlədilib

  Полностью »
 • YAĞIR

  Heyvanın belinə yağır deyiblər. Sonra beldə yəhərin sürtüb açdığı yara da yağır adlanıb. Güman ki, yağır və sağrı sözləri tarixi baxımdan eyni söz olu

  Полностью »