Этимологический словарь азербайджанского языка

 • XLORİTLƏR

  yun. chloros – yaşıl

  Полностью »
 • XORDA

  Bəzən bu sözü farsca olan xord (поглащение) kəlməsi ilə qarışdırırlar. Əs­lin­də, yunan sözüdür və “insanda, xordalı heyvanlarda skelet oxu (bel teli)

  Полностью »
 • XOROQRAFİYA

  yun. choros – ərazi, vilayət + yun. grapho – təsvir edirəm

  Полностью »
 • XOROLOGİYA

  yun. choros – ərazi, vilayət + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • XORULDAMAQ

  Təqlidi sözdən (xorultu) əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XORUZ

  Fars sözüdür. Türk dillərində onun yerinə, ayğır toyuq, erkək toyuq, avdan, ötən kimi sözlər işlədilib

  Полностью »
 • XORUZ SƏSİ

  Xoruzun səsi dan üzü bir km-dan uzağa gedə bilmir. Xoruz səsi eşit­məyib: o deməkdir ki, “səninlə onun arasında bir kilometrdən uzaq məsafə olub”

  Полностью »
 • XORUZLANMAQ

  Qızışmaq mənasında işlədilir. Görünür, xoruz döyüşü ilə bağlıdır (bu döyüşdə xoruzlar bərk qızışırlar)

  Полностью »
 • XOSROV

  Əsli “Xu Srava”dır, sasanilərdə titul olub (Kisra kimi də işlədilir). Poeziyada “Günəş” mənasında işlədilir, amma “şah” deməkdir

  Полностью »
 • XOSUNLAŞMAQ

  İki şəxsin pıçıltı ilə danışmasını bildirir. Güman edirəm ki, erməni dilindən keçib, onlarda danışmaq mənasını verən xosume kəlməsi var

  Полностью »
 • XOŞ-BEŞ

  Farscadır, mənası “xoş olma” deməkdir. Budən (olmaq) məsdərinin qram­matik əsası olan baş bizdə beş formasına düşüb

  Полностью »
 • XOŞGÜL

  Şəxs adıdır, mənası “gözəl (yaxşı) gül” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XOV

  Xalçanın tüklü üzünə “xovlu üz” deyirlər. Xov alınma sözdür. Türk dillərində onun yerinə, yunca kəlməsi işlədilib (“yun”, “tük” mənasında) indi də xov

  Полностью »
 • XÖRƏK

  Farsca xordən (yemək) feilindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XÖRƏZƏK

  Fars mənşəlidir, xoruzək kimi olub. Bu xəstəliyə tutulanlar çox öskürürlər (sanki xoruz banlayır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XRİZOBERİL

  yun. chrysos – qızıl + yun. beril

  Полностью »
 • XRİZOKOLLA

  yun. chrysos – qızıl + yun. kolla – yapışqan; qədimdə qızıl məmulatları lehimləmək üçün tətbiq edilmişdir

  Полностью »
 • XRİZOLİT

  yun. chrysos – qızıl + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • XROMAKEY

  ing. chroma key – hərfi mə­na­da: rəng açarı

  Полностью »
 • XUDADİLİK

  Kökü (xoda) farscadır, “Tanri vergisi” deməkdir. “Artistdə iki fəzilətdən biri olmalıdır: ya Xudadilik, ya da Ustadlıq

  Полностью »
 • XUDAYƏT

  Farscadır və onlarda xodadad kimi işlədilir. Mənası “Xudaverdi (Xudanın verdiyi)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XUDPƏSƏND

  Fars sözüdür: xud –“öz” deməkdir, pəsənd isə “bəyənən”, “özünü bəyənən” (eqoist) deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XULİQAN

  Alınma sözdür, şəxs adı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XURCUN

  Fars sözüdür, xor və çin hissələrindən ibarətdir. Xor “xörək”lə kökdaşdır, “azuqə” deməkdir, çin isə “yığmaq” deməkdir

  Полностью »
 • XURD-XƏŞİL

  Sözün birinci hissəsi farsca xord (xırda) kəlməsinin dəyişmiş forma­sı­dır. Xəşil isə “əzilmiş, qarışmış” deməkdir

  Полностью »
 • XURMA

  Fars mənşəlidir, rusca ona финик deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XURŞUD

  Farsca xor “günəş” deməkdir, söz də bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XURUŞ

  Farsca xordən (yemək) sözü ilə qohumdur. Xörək kəlməsi də buradandır. Bizdə “aşqara”ya deyirlər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İANƏ

  Ərəbcə “kömək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İAŞƏ

  Ərəbcə “qidalanmaq” deməkdir. Məişət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBADULLA

  Ərəbcə “Allahın bəndələrini müdafiə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBİŞ

  İbrahim adının əzizləmə formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBRAHİM

  Avraam sözünün dəyişmiş formasıdır. Saranın əri olub. Mənası “çoxlarının atası” (el atası) deməkdir. Qədim yəhudi sözüdür

  Полностью »
 • İBRƏT

  Ərəbcə “öyrətmə”, “nəsihət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBRƏTAMİZ

  İbrət ərəbcə “öyrətmə” deməkdir, amiz (amuz) isə farscadır, amuxtən (öyrətmək) məsdəri ilə qohumdur. Söz sinonimlər birləşməsidir: “ibrət verən” (öyrə

  Полностью »
 • İBTİDAİ

  Ərəb mənşəlidir. Mübtəda, ibtidai sözləri ilə kökdaşdır. “Başlanğıc, əvvəl” anlamlarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İCAZƏ

  Ərəb mənşəlidir, caiz sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İCBAR

  Ərəb mənşəlidir, cəbr, məcbur kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İCTİMAİ

  Ərəb mənşəlidir, cəm, cəmiyyət, icma, camaat tipli sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İÇALAT

  1. İç-içəkü (bütün daxildəkilər), ciyərbənd, içələk formaları da qeydə alınıb. Alat komponenti şirin-alat, çinalat (farscada çini qablar çoxluğu), bül

  Полностью »
 • İÇAŞ

  İçalatın sinonimi olub: qarında yeyilə bilən şeylərə deyiblər. İç (daxil) və aş (yeyilən) sözlərindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • İÇƏRİ

  İç və yer sözlərindən törəyib, iç yer sadələşib, içəri formasına düşüb. Bəzən əri hissəsi yönlük hal şəkilçisi hesab edilir, amma o, yer sözü ilə qohu

  Полностью »
 • İÇKİ

  İçmək feilindən əmələ gəlib. İç sözü həm də isim kimi işlədilir. İçmək –“içəriyə ötürmək” deməkdir (Anadolu türkləri siqareti də içirlər), içəri sözü

  Полностью »
 • İÇQABIQ

  Qozun üstündəki qabığı (cкopлупа) sındırdıqdan sonra içəridə nazik qabıq (koжица) görünür və ləpələrin arasında yerləşir

  Полностью »
 • İÇRƏ

  İç və yer sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDİ

  Dilimizdə “быть, находить, достигать, бытие” kimi müxtəlif mənalarda işlədilmiş ermək feili olub. İdi, imiş bağlamaları ayrılıqda yox, yalnız bu feill

  Полностью »
 • İDİM

  Yakut dilində ide sözü var və “adət” anlamında işlədilir. Söz bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDİOMORF

  yun. idios – öz + yun. morphe – forma

  Полностью »
 • İDİOT

  Yunan mənşəlidir, “anadangəlmə ciddi zehni çatışmazlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDRAK

  Ərəb sözüdür, dərk, müdrik kimi sözlərlə kökdaşdır. “Anlama, başa düşmək, şüur” mənalarında işlədilir

  Полностью »