Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜFUNƏT

  iy — qoxu

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  iyrənc — mənfur — murdar

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  iyli — qoxulu

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİLİK

  iyrənclik — mənfurluq — murdarlıq

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİLİK

  iylilik — qoxululuq

  Tam oxu »
 • ÜFÜQ

  səth — lay — qat — səviyyə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏ

  söndürmə — keçirmə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏ

  yandırma — alışdırma

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏK

  söndürmək — keçirmək

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏK

  yandırmaq — alışdırmaq

  Tam oxu »
 • ÜFÜRÜLMƏ

  söndürülmə — keçirilmə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRÜLMƏ

  şişmə — köpmə — qalxma

  Tam oxu »
 • ÜFÜRÜLMƏK

  şişmək — köpmək — qalxmaq

  Tam oxu »
 • ÜFÜRÜLMƏK

  söndürülmək — keçirilmək

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  həmrəylik — yekdillik

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  uyuşma — yovuşma

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  dostluq — hüsn — rəğbət

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTLİ

  mehriban — uyuşuq — yovuşuq — alışqan

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTLİLİK

  mehribanlıq — uyuşuqluq — alışqanlıq — yovuşuqluq

  Tam oxu »
 • ÜLGÜ

  biçim — ölçü — əndazə

  Tam oxu »
 • ÜLGÜLƏMƏ

  biçimləmə

  Tam oxu »
 • ÜLGÜLƏMƏK

  biçilmək

  Tam oxu »
 • ÜLGÜLÜ

  biçili — ölçülü

  Tam oxu »
 • ÜLVİ

  yüksək — uca — müqəddəs

  Tam oxu »
 • ÜLVİLİK

  yüksəklik — ucalıq

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  mənəviyyat

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  yüksəklik — ucalıq

  Tam oxu »
 • ÜMDƏ

  əsas — başlıca — vacib

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  güman

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  əməl — arzu — dilək

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  əməlli — arzulu — diləkli

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  əminli — gümanlı

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  etibarlı — mötəbər — sədaqətli — möhkəm

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  əminlik — gümanlıq

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  əməllilik — arzululuq — diləklilik

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  etibarlılıq — mötəbərlik — sadiqlik — möhkəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  arxayınlıq — xatircəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDSIZ

  etibarsız — çarəsiz — fərəhsiz

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZLİK

  etibarsızlıq — çarəsizlik — fərəhsizlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDVAR

  arxayın — xatircəm — əmin

  Tam oxu »
 • ÜMİDVARLIQ

  əminlik — arxayınlıq — xatircəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  dərya — dəniz

  Tam oxu »
 • ÜMUM

  bütün — tamam

  Tam oxu »
 • ÜMUMƏN

  elliklə — hamılıqla — ucdantutma — tamamilə — bütün

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ

  ellik — hamısı

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏ

  ictimailəşmə — birləşmə — eyniləşmə

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏK

  ictimailəşmək — birləşmək — eyniləşmək

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLİK

  ictimailik — birlik — eynilik

  Tam oxu »
 • ÜN

  səs — səda

  Tam oxu »
 • ÜNLƏŞMƏ

  səsləşmə — sədalaşma

  Tam oxu »