Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BƏBƏ

  gəlincik — kukla

  Tam oxu »
 • BƏBƏ

  körpə — çağa

  Tam oxu »
 • BƏBİRLƏNMƏ

  qabarma — kəkələnmə — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • BƏBİRLƏNMƏK

  qabarmaq — kəkələnmək — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • BƏD

  pis — yaman — xarab

  Tam oxu »
 • BƏD

  hirsli — sərt — qapağan — tutağan

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXT

  talesiz — bəxtsiz — uğursuz

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTLİK

  talesizlik — bəxtsizlik — fəlakət — müsibət — uğursuzluq

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTLİK

  bax: bədbəxtlik

  Tam oxu »
 • BƏDBİN

  düşkün — küskün — naümid

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞMƏ

  düşkünləşmə — küskünləşmə — ümidsizləşmə

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞMƏK

  düşkünləşmək — küskünləşmək — ümidsizləşmək

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLİK

  düşkünlük — küskünlük — ümidsizlik

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  tay — bərabər — misl — nümunə — timsal

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  əvəz — qarşılıq

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  əxlaqsız — pozğun

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  sırtıq — nadinc — pis

  Tam oxu »
 • BƏDƏN

  vücud — gövdə

  Tam oxu »
 • BƏDƏSİL

  nanəcib — nacins

  Tam oxu »
 • BƏDƏSİLLİK

  nanəciblik — nacinslik

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMAN

  şübhəli — şəkli

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMANLIQ

  şübhə — şəkk

  Tam oxu »
 • BƏDXAH

  qərəzkar

  Tam oxu »
 • BƏDXAHLIQ

  qərəzkarlıq

  Tam oxu »
 • BƏDXƏRCLİK

  israfçılıq

  Tam oxu »
 • BƏDİİ

  gözəl — qəşəng — incə — estetik

  Tam oxu »
 • BƏDİİLİK

  gözəllik — qəşənglik — estetiklik

  Tam oxu »
 • BƏDİRLƏNMƏ

  dolğunlaşma — dairələnmə

  Tam oxu »
 • BƏDİRLƏNMƏK

  dolğunlaşmaq — dairələnmək

  Tam oxu »
 • BƏDLİK

  pislik — yamanlıq — tərslik — nəhslik

  Tam oxu »
 • BƏDLİYYƏT

  bədxah

  Tam oxu »
 • BƏDNAMLIQ

  rüsvayçılıq — biabırçılıq

  Tam oxu »
 • BƏDNİYYƏT

  bədxah

  Tam oxu »
 • BƏDÖV

  sağlam — qaçağan — köhlən (at)

  Tam oxu »
 • BƏDZAT

  dəcəl — nadinc

  Tam oxu »
 • BƏDZAT

  hiyləgər — fitnəkar

  Tam oxu »
 • BƏDZAT

  nacins — yaramaz — alçaq

  Tam oxu »
 • BƏDZATLIQ

  hiyləgərlik — fitnəkarlıq

  Tam oxu »
 • BƏDZATLIQ

  nacinslik — yaramazlıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • BƏHANƏ

  səbəb — dəlil

  Tam oxu »
 • BƏHANƏ

  saxta — yalan

  Tam oxu »
 • BƏHƏR

  meyvə — məhsul — bəhrə

  Tam oxu »
 • BƏHƏR

  xeyir — səmərə

  Tam oxu »
 • BƏHƏRLİ

  meyvəli — məhsullu

  Tam oxu »
 • BƏHƏRLİ

  xeyirli — səmərəli

  Tam oxu »
 • BƏHƏRLİLİK

  məhsulluluq

  Tam oxu »
 • BƏHƏRLİLİK

  xeyirlilik — səmərəlilik

  Tam oxu »
 • BƏHƏRSİZ

  meyvəsiz — məhsulsuz — barsız

  Tam oxu »
 • BƏHƏRSİZ

  xeyirsiz — səmərəsiz

  Tam oxu »
 • BƏHƏRSİZLİK

  xəyirsizlik — səmərəsizlik

  Tam oxu »