Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BİABIR

  abırsız — həyasız

  Tam oxu »
 • BİABIRÇI

  bax: biabır

  Tam oxu »
 • BİABIRÇILIQ

  rüsvayçılıq — həyasızlıq — abırsızlıq — rəzalət

  Tam oxu »
 • BİC

  zoğ — haramı

  Tam oxu »
 • BİC

  hiyləgər — fəndgir

  Tam oxu »
 • BİCA

  yersiz — mənasız

  Tam oxu »
 • BİCA

  bihudə — əbəs — nahaq

  Tam oxu »
 • BİCLƏŞMƏ

  hiyləgərləşmə — fəndgirləşmə

  Tam oxu »
 • BİCLƏŞMƏK

  hiyləgərləşmək — fəndgirləşmək

  Tam oxu »
 • BİCLİK

  hiyləgərlik — kələkbazlıq — fəndgirlik

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  yazıq — miskin — fağır — məzlum

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  bədbəxt

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  çarəsiz — əlacsız — aciz

  Tam oxu »
 • BİÇARƏLİK

  yazıqlıq — miskinlik — fağırlıq — məzlumluq

  Tam oxu »
 • BİÇARƏLİK

  bədbəxtlik

  Tam oxu »
 • BİÇARƏLİK

  çarəsizlik — əlacsızlıq — acizlik

  Tam oxu »
 • BİÇƏNƏK

  otlaq — çəmənlik

  Tam oxu »
 • BİÇİM

  ülgü — fason — ölçü

  Tam oxu »
 • BİÇİMLİ

  tənasüblü — yaraşıqlı — qəşəng

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZ

  yöndəmsiz — eybəcər

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZ

  tənasübsüz — səliqəsiz

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞMƏ

  çirkinləşmə — yöndəmsizləşmə

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞMƏK

  çirkinləşmək — yöndəmsizləşmək

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLİK

  çirkinlik — yaraşıqsızlıq — səliqəsizlik

  Tam oxu »
 • BİÇMƏ

  kəsmə

  Tam oxu »
 • BİÇMƏ

  qırxma

  Tam oxu »
 • BİÇMƏ

  qırma — öldürmə

  Tam oxu »
 • BİÇMƏK

  kəsmək

  Tam oxu »
 • BİÇMƏK

  qırxmaq

  Tam oxu »
 • BİÇMƏK

  qırmaq — öldürmək

  Tam oxu »
 • BİDAR

  oyaq

  Tam oxu »
 • BİGANƏ

  yad — özgə

  Tam oxu »
 • BİGANƏLƏNMƏ

  yadlaşma — özgələşmə

  Tam oxu »
 • BİGANƏLƏŞMƏK

  yadlaşmaq — özgələşmək

  Tam oxu »
 • BİGANƏLİK

  yadlıq — yabançılıq — özgəlik

  Tam oxu »
 • BİHUDƏ

  əbəs — boş-boşuna — mənasız — faydasız

  Tam oxu »
 • BİHUŞ

  hafizəsiz — yaddaşsız

  Tam oxu »
 • BİHUŞ

  məst — heyran — valeh

  Tam oxu »
 • BİHUŞ

  bayğın

  Tam oxu »
 • BİHUŞLUQ

  bayğınlıq

  Tam oxu »
 • BİHUŞLUQ

  hafizəsizlik — yaddaşsızlıq — dağınıqlıq

  Tam oxu »
 • BİHUŞLUQ

  məstlik — heyranlıq — valehlik

  Tam oxu »
 • BİKAR

  işsiz — avara

  Tam oxu »
 • BİKARLIQ

  işsizlik — avaralıq

  Tam oxu »
 • BİKARSILIQ

  bax: bikarlıq

  Tam oxu »
 • BİLAVASİTƏ

  birbaşa

  Tam oxu »
 • BİLDİRİŞ

  elan — məlumat — xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • BİLDİRMƏ

  çatdırma

  Tam oxu »
 • BİLDİRMƏ

  anlatma — öyrətmə

  Tam oxu »
 • BİLDİRMƏK

  çatdırmaq

  Tam oxu »