Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BECƏRMƏ

  böyütmə — yetişdirmə

  Tam oxu »
 • BECƏRMƏK

  böyütmək — yetişdirmək

  Tam oxu »
 • BEÇƏ

  arı

  Tam oxu »
 • BEÇƏ

  çolpa — xoruz

  Tam oxu »
 • BEHİŞT

  cənnət

  Tam oxu »
 • BEHİŞTLİK

  cənnətlik

  Tam oxu »
 • BEL

  dal

  Tam oxu »
 • BELƏLİKLƏ

  deməli

  Tam oxu »
 • BELLƏMƏ

  qazma — əkmə

  Tam oxu »
 • BELLƏMƏK

  qazmaq — əkmək

  Tam oxu »
 • BEŞBARMAQ

  şana — yaba

  Tam oxu »
 • BEŞİK

  yüyürük

  Tam oxu »
 • BEŞİK

  mənbə — yurd — ocaq

  Tam oxu »
 • BETƏR

  pis — yaman — bərbad

  Tam oxu »
 • BETƏRLƏŞMƏ

  pisləşmə — xarablaşma

  Tam oxu »
 • BETƏRLƏŞMƏK

  pisləşmək — xarablaşmaq

  Tam oxu »
 • BEYİN

  ağıl — şüur — fəhm — zəka

  Tam oxu »
 • BEYİN

  kəllə

  Tam oxu »
 • BEYİNLİ

  ağıllı — zəkalı — dərrakəli — düşüncəli

  Tam oxu »
 • BEYİNLİLİK

  ağıllılıq — zəkalılıq — dərrakəlilik — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • BEYİNSİZ

  ağılsız — axmaq — gic

  Tam oxu »
 • BEYİNSİZLİK

  ağılsızlıq — axmaqlıq — giclik

  Tam oxu »
 • BEYNİBOŞ

  ağılsız — axmaq — sarsaq — gic

  Tam oxu »
 • BEYTLƏŞMƏ

  deyişmə — yarışma

  Tam oxu »
 • BEYTLƏŞMƏK

  deyişmək — yarışmaq

  Tam oxu »
 • BEZAR

  çiyrik — incik — narazı

  Tam oxu »
 • BEZMƏ

  usanma — çiyrənmə — bıqma

  Tam oxu »
 • BEZMƏK

  usanmaq — çiyrənmək — bıqmaq

  Tam oxu »
 • BƏBƏ

  gəlincik — kukla

  Tam oxu »
 • BƏBƏ

  körpə — çağa

  Tam oxu »
 • BƏBİRLƏNMƏ

  qabarma — kəkələnmə — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • BƏBİRLƏNMƏK

  qabarmaq — kəkələnmək — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • BƏD

  pis — yaman — xarab

  Tam oxu »
 • BƏD

  hirsli — sərt — qapağan — tutağan

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXT

  talesiz — bəxtsiz — uğursuz

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTLİK

  talesizlik — bəxtsizlik — fəlakət — müsibət — uğursuzluq

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTLİK

  bax: bədbəxtlik

  Tam oxu »
 • BƏDBİN

  düşkün — küskün — naümid

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞMƏ

  düşkünləşmə — küskünləşmə — ümidsizləşmə

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞMƏK

  düşkünləşmək — küskünləşmək — ümidsizləşmək

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLİK

  düşkünlük — küskünlük — ümidsizlik

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  tay — bərabər — misl — nümunə — timsal

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  əvəz — qarşılıq

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  əxlaqsız — pozğun

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  sırtıq — nadinc — pis

  Tam oxu »
 • BƏDƏN

  vücud — gövdə

  Tam oxu »
 • BƏDƏSİL

  nanəcib — nacins

  Tam oxu »
 • BƏDƏSİLLİK

  nanəciblik — nacinslik

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMAN

  şübhəli — şəkli

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMANLIQ

  şübhə — şəkk

  Tam oxu »