Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • NƏCABƏT

  əsillik — alicənablıq

  Tam oxu »
 • NƏCABƏTLİ

  əsilli — alicənab — mərd

  Tam oxu »
 • NƏCABƏTLİLİK

  əsillilik — alicənablıq

  Tam oxu »
 • NƏCABƏTSİZ

  əsilsiz — namərd

  Tam oxu »
 • NƏCABƏTSİZLİK

  əsilsizlik — namərdlik

  Tam oxu »
 • NƏCİB

  alicənab — mərd — comərd

  Tam oxu »
 • NƏCİBLƏŞMƏ

  əsilləşmə — alicənablaşma

  Tam oxu »
 • NƏCİBLƏŞMƏK

  əsilləşmək — alicənablaşmaq

  Tam oxu »
 • NƏCİBLİK

  mərdlik — comərdlik — alicənablıq

  Tam oxu »
 • NƏFİS

  incə — zərif — közəl

  Tam oxu »
 • NƏFİSLİK

  incəlik — zəriflik — gözəllik

  Tam oxu »
 • NƏĞMƏ

  mahnı — layla

  Tam oxu »
 • NƏĞMƏLİ

  musiqili — ahəngdar

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏT

  beləliklə

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏT

  son — axır

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏTSİZ

  sonsuz — hədsiz — axırsız

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏTSİZLİK

  sonsuzluq — hədsizlik

  Tam oxu »
 • NƏHƏNG

  möhtəşəm — möhkəm

  Tam oxu »
 • NƏHƏNG

  böyük — yekə — zorba

  Tam oxu »
 • NƏHƏNGLİK

  möhkəmlik

  Tam oxu »
 • NƏHƏNGLİK

  böyüklük — yekəlik — zorbalıq

  Tam oxu »
 • NƏHS

  uğursuz

  Tam oxu »
 • NƏHSLİK

  uğursuzluq

  Tam oxu »
 • NƏM

  rütubətli — yaş — sulu — höyüş — islaq

  Tam oxu »
 • NƏMİŞ

  rütubətli — yaş

  Tam oxu »
 • NƏMİŞ

  yaşarmış — doluxmuş (göz)

  Tam oxu »
 • NƏMİŞLƏNMƏ

  rütubətlənmə — yaşlanma

  Tam oxu »
 • NƏMİŞLƏNMƏK

  rütubətlənmək — yaşlanmaq

  Tam oxu »
 • NƏMİŞLİK

  rütubətlik — yaşlıq — sululuq

  Tam oxu »
 • NƏMLƏNMƏ

  islanma — rütubətlənmə — sulanma

  Tam oxu »
 • NƏMLƏNMƏK

  islanmaq — rütubətlənmək — sulanmaq

  Tam oxu »
 • NƏMLİ

  rütubətli — sulu — höyüş — islaq

  Tam oxu »
 • NƏMLİK

  rütubətlilik — sululuq — islaqlıq — höyüşlük

  Tam oxu »
 • NƏRƏ

  çığırtı — bağırtı — qışqırtı

  Tam oxu »
 • NƏRİLDƏMƏ

  bağırma — qışqırma

  Tam oxu »
 • NƏRİLDƏMƏK

  bağırmaq — qışqırmaq

  Tam oxu »
 • NƏRİLTİ

  bağırtı — qışqırtı

  Tam oxu »
 • NƏRMƏ-NAZİKLİK

  zəriflik — incəlik — ərköyünlük — nazlılıq

  Tam oxu »
 • NƏRMƏNAZİK

  zərif — incə — ərköyün — nazlı

  Tam oxu »
 • NƏSİB

  qismət — tale

  Tam oxu »
 • NƏSİHƏT

  öyüd

  Tam oxu »
 • NƏSİHƏTÇİ

  öyüdçü

  Tam oxu »
 • NƏSİHƏTÇİLİK

  öyüdçülük

  Tam oxu »
 • NƏSİHƏTLİ

  öyüdlü

  Tam oxu »
 • NƏŞƏ

  sevinc — şadlıq — kef — fərəh

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLƏNMƏ

  şadlanma — şənlənmə — fərəhlənmə

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLƏNMƏK

  şadlanmaq — şənlənmək — fərəhlənmək

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLİ

  şad — şən — fərəhli — sevincli

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLİLİK

  şadlıq — şənlik — fərəhlilik

  Tam oxu »
 • NƏŞƏSİZ

  kefsiz — fərəhsiz

  Tam oxu »