Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • NOXTALAMA

  bağlama — cilovlama — buxovlama

  Tam oxu »
 • NOXTALAMAQ

  bağlamaq — cilovlamaq — buxovlamaq

  Tam oxu »
 • NOXTALI

  bağlı — cilovlu — buxovlu

  Tam oxu »
 • NOXTASIZ

  cilovsuz — buxovsuz

  Tam oxu »
 • NORMA

  pay — hissə

  Tam oxu »
 • NORMAL

  təbii — adi

  Tam oxu »
 • NORMALAŞMA

  nizamlama

  Tam oxu »
 • NORMALAŞMAQ

  nizamlamaq

  Tam oxu »
 • NORMALI

  paylı — hissəli

  Tam oxu »
 • NÖKƏR

  gədə — qulluqçu — xidmətçi

  Tam oxu »
 • NÖKƏRÇİLİK

  qulluqçuluq — xidmətçilik

  Tam oxu »
 • NÖKƏRLİ

  qulluqçulu — xidmətçili

  Tam oxu »
 • NÖQSAN

  qüsur — eyib — səhv — əskik

  Tam oxu »
 • NÖQSANLI

  qüsurlu — eyibli

  Tam oxu »
 • NÖQSANLILIQ

  qüsurluluq — eyiblilik

  Tam oxu »
 • NÖQSANSIZ

  qüsursuz — eyibsiz — ləkəsiz — təmiz

  Tam oxu »
 • NÖQSANSIZLIQ

  qüsursuzluq — eyibsizlik — ləkəsizlik

  Tam oxu »
 • NÖV

  cins — cür

  Tam oxu »
 • NÖVBƏNÖV

  cürbəcür — rəngarəng

  Tam oxu »
 • NÖVLÜ

  cinsli

  Tam oxu »
 • NÖVLÜK

  cinslik

  Tam oxu »
 • NUR

  aydınlıq — işıq

  Tam oxu »
 • NURANİ

  işıqlı

  Tam oxu »
 • NURANİ

  qoca — ağsaqqal — pir

  Tam oxu »
 • NURANİLİK

  qocalıq — ağsaqqallıq

  Tam oxu »
 • NURLANMA

  işıqlanma

  Tam oxu »
 • NURLANMAQ

  işıqlanmaq

  Tam oxu »
 • NURLU

  işıqlı — parlaq — aydın

  Tam oxu »
 • NURLU

  mərhəmətli — rəhmli

  Tam oxu »
 • NÜFUZ

  təsir

  Tam oxu »
 • NÜFUZLU

  mötəbər — sözükeçən — hörmətli — təsirli

  Tam oxu »
 • NÜFUZLULUQ

  mötəbərlik — hörmətlilik — təsirlilik

  Tam oxu »
 • OBA

  qəsəbə — xutor — aul

  Tam oxu »
 • OBA

  el

  Tam oxu »
 • OBAŞDAN

  tezdən — danüzü

  Tam oxu »
 • OBRAZ

  surət — sima — şəkil

  Tam oxu »
 • OBRAZLI

  bədii — gözəl — canlı — əyani

  Tam oxu »
 • OBRAZLILIQ

  bədiilik — gözəllik — canlılıq — əyanilik — şəkillilik

  Tam oxu »
 • OBYEKT

  hədəf

  Tam oxu »
 • OBYEKTİV

  doğru — düzgün

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVLİK

  doğruluq — düzlük — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • OCAQ

  tonqal

  Tam oxu »
 • OCAQ

  yuva — yurd — məskən

  Tam oxu »
 • OCAQ

  pir

  Tam oxu »
 • OD

  atəş — alov

  Tam oxu »
 • ODLAMA

  alışdırma — yandırma — alovlandırma

  Tam oxu »
 • ODLAMAQ

  alışdırmaq — yandırmaq — alovlandırmaq — qalamaq

  Tam oxu »
 • ODLANMA

  yanma — alışma

  Tam oxu »
 • ODLANMA

  həyəcanlanma — qızışma

  Tam oxu »
 • ODLANMAQ

  həyəcanlanmaq — qızışmaq

  Tam oxu »