Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TƏB

  ilham — istedad

  Tam oxu »
 • TƏB

  təbiət — xilqət

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ

  silk — zümrə

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ

  qat — lay

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏ

  laylaşma

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏ

  zümrələşmə

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏK

  zümrələşmək

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏK

  laylaşmaq

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  əsl — mahiyyət — xassə — keyfiyyət

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  xasiyyət

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTƏN

  keyfiyyətcə — mahiyyətcə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTƏN

  xasiyyətcə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTLİ

  xasiyyətli

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  fitri — anadangəlmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  həqiqi — xalis — əsl

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  adi — natural

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏ

  adiləşmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏ

  həqiqiləşmə — əslləşmə — xalisləşmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏK

  adiləşmək

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏK

  həqiqiləşmək — əslləşmək — xalisləşmək

  Tam oxu »
 • TƏBİİLİK

  adilik

  Tam oxu »
 • TƏBİİLİK

  həqiqilik — əsllik — xalislik

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞ

  çatdırma — yetirmə

  Tam oxu »
 • TƏBRİK

  gözaydınlığı — mübarəkbadlıq

  Tam oxu »
 • TƏBRİK

  salam

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏ

  mübarəkləmə

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏ

  salamlama

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏK

  mübarəkləmək

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏK

  salamlamaq

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZ

  zor — güc — cəbr

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKAR

  vəhşi — yırtıcı — zalım

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKAR

  zorakı

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKARLIQ

  zorakılıq

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKARLIQ

  vəhşilik — yırtıcılıq — zalımlıq

  Tam oxu »
 • TƏCHİZAT

  ləvazimat — avadanlıq

  Tam oxu »
 • TƏCİLİ

  tələsik — sürətli — tez — yeyin

  Tam oxu »
 • TƏCRİD

  ayırma — təkləmə

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  imtahan — yoxlama — iş

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  sınaq

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLƏNMƏ

  səriştələnmə — sınanılma

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLƏNMƏK

  səriştələnmək — sınanılmaq

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLİ

  səriştəli

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLİ

  əməli

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLİ

  bilikli

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏLİLİK

  səriştə

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏSİZ

  naşı — xam

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏSİZLİK

  naşılıq — xamlıq

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBİ

  sınaq — yoxlayıcı — əməli

  Tam oxu »
 • TƏDARÜK

  hazırlıq — ehtiyat

  Tam oxu »
 • TƏDARÜKLÜ

  hazırlıqlı — ehtiyatlı

  Tam oxu »