Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TİFİL

  körpə — bala — çağa

  Tam oxu »
 • TİFİLLİK

  körpəlik — balalıq — çağalıq

  Tam oxu »
 • TİFTİK

  xov — daranma

  Tam oxu »
 • TİFTİKLİ

  xovlu — yumşaq

  Tam oxu »
 • TİKANLAMA

  batırma — sancma — dalama

  Tam oxu »
 • TİKANLAMAQ

  batırmaq — sancmaq — dalamaq

  Tam oxu »
 • TİKƏ

  parça — hissə — dilim — fal — cəngə — tutam

  Tam oxu »
 • TİKƏLƏMƏ

  parçalama — bölmə — dilimləmə

  Tam oxu »
 • TİKƏLƏMƏK

  parçalamaq — bölmək — dilimləmək

  Tam oxu »
 • TİKİLİ

  hazır

  Tam oxu »
 • TİKİLİ

  bina — obyekt

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ

  qəlib

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ

  biçim — ülgü — nümunə — model — fason

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ

  üsul — qayda

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ

  görünüş

  Tam oxu »
 • TİKİLMƏ

  qurulma — düzəldilmə

  Tam oxu »
 • TİKİLMƏK

  qurulmaq — düzəldilmək

  Tam oxu »
 • TİKİNTİ

  bina — inşaat

  Tam oxu »
 • TİKİŞ

  bəxyə

  Tam oxu »
 • TİKİŞ

  sap

  Tam oxu »
 • TİKİŞLİ

  saplı

  Tam oxu »
 • TİKİŞLİ

  bəxyəli

  Tam oxu »
 • TİKMƏ

  yaratma — qurma — düzəltmə

  Tam oxu »
 • TİKMƏK

  yaratmaq — qurmaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • TİLOV

  qarmaq

  Tam oxu »
 • TİLSİM

  sehr — ovsun — cadu

  Tam oxu »
 • TİLSİMLƏMƏ

  ovsunlama — sehrləmə — cadulama

  Tam oxu »
 • TİLSİMLƏMƏK

  ovsunlamaq — sehrləmək — cadulamaq

  Tam oxu »
 • TİLSİMLİ

  ovsunlu — sehrli — cadulu

  Tam oxu »
 • TİMİK

  çıxıntı — çıxıq — künc

  Tam oxu »
 • TİMİKLİ

  tin-tin — çıxıq-çıxıq — kələ-kötür

  Tam oxu »
 • TİMİKLİLİK

  kələ-kötürlük — çıxıntı

  Tam oxu »
 • TİMSAL

  nümunə — misal

  Tam oxu »
 • TİN

  künc — bucaq — guşəli

  Tam oxu »
 • TİN-TİN

  kələ-kötür — çıxıq

  Tam oxu »
 • TİNLİ

  künclü — bucaqlı — guşəli

  Tam oxu »
 • TİNLİLİK

  künclük — bucaqlıq — guşəlik

  Tam oxu »
 • TİP

  forma — nümunə — model

  Tam oxu »
 • TİP

  surət — obraz

  Tam oxu »
 • TİPİK

  səciyyəvi

  Tam oxu »
 • TİPİKLƏŞDİRMƏ

  ixtisaslaşdırma

  Tam oxu »
 • TİPİKLƏŞDİRMƏ

  səciyyələndirmə

  Tam oxu »
 • TİPİKLƏŞDİRMƏK

  səciyyələndirmək

  Tam oxu »
 • TİPİKLƏŞDİRMƏK

  ixtisaslaşdırmaq

  Tam oxu »
 • TİPİKLİK

  səciyyəvilik

  Tam oxu »
 • TİPLİ

  surətli — obrazlı

  Tam oxu »
 • TİR

  şalban

  Tam oxu »
 • TİRAN

  zalım — zülmkar — qəddar

  Tam oxu »
 • TİRAN

  hökmdar — müstəbid

  Tam oxu »
 • TİRANLIQ

  zalımlıq — zülmkarlıq — qəddarlıq

  Tam oxu »