Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏSBAT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSBƏT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSƏN

  sağlam; uğurlu

  Tam oxu »
 • ƏSFİRA

  sarı rəng; hami, qəyyum; həyəcan ( bax: Əsfira)

  Tam oxu »
 • ƏSGİNAZ

  köhnə naz, keçmiş naz

  Tam oxu »
 • ƏSGİYAR

  köhnə dost, qədim yoldaş, yoldaş

  Tam oxu »
 • ƏSİBƏ

  cərimə; fəlakət, müsibət; zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  əsilli, köklü; əsli-kökü olan

  Tam oxu »
 • ƏSİLBƏYİM

  əsilli bəyim, nəcabətli bəyim

  Tam oxu »
 • ƏSİLXANIM

  əsilli xanım, nəcabətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏSİYYƏ

  əsilli, nəcabətli

  Tam oxu »
 • ƏSİYYƏT

  əsilli, nəcabətli

  Tam oxu »
 • ƏSKİNAZ

  köhnə naz, keçmiş naz

  Tam oxu »
 • ƏSLAYƏ

  hüquqi ayə

  Tam oxu »
 • ƏSLİ

  əsas, başlıca; ilk, qədim, mənbəyi; özülü, nəsli, mənşəyi; saf və təmiz

  Tam oxu »
 • ƏSLİBƏYİM

  əsilli bəyim, nəcabətli bəyim

  Tam oxu »
 • ƏSLİGÜL

  əsli gül olan, gül nəslindən olan; təmiz nəsilli

  Tam oxu »
 • ƏSLİXANIM

  əsilli xanım, nəcabətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏSLİZƏR

  həqiqi qızıl, təməli, özülü qızıl

  Tam oxu »
 • ƏSMA

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMAYƏ

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMAYI

  bax: Səmayə. Vaxtilə dilimizdə işlənən «əs» və ya «is» (ağıl, zəka; ədəb, tərbiyə, əxlaq, asta, ağır) və «maya» sözlərindən yaranmış, «ağıl

  Tam oxu »
 • ƏSMƏD

  bax: İsmət

  Tam oxu »
 • ƏSMƏGÜL

  əsən gül, titrəyən çiçək; narahat olan

  Tam oxu »
 • ƏSMƏNUR

  titrəyən işıq, oynayan parıltı

  Tam oxu »
 • ƏSMƏR

  qarabuğdayı, qarayanız

  Tam oxu »
 • ƏSMƏT

  bax: İsmət; nöqsansız, ismətli

  Tam oxu »
 • ƏSMƏT

  bax: İsmət

  Tam oxu »
 • ƏSMİRA

  zümrüd; bax: Esmira

  Tam oxu »
 • ƏSNAYƏ

  vaxta aid, zamana məxsus

  Tam oxu »
 • ƏSNAYI

  vaxta aid, zamana məxsus

  Tam oxu »
 • ƏSRA

  daha tez, daha sürətli, çox tələsik

  Tam oxu »
 • ƏSRAR

  sirlər; dərk edilməmiş; müəmmalı

  Tam oxu »
 • ƏSRARƏ

  sirlər; dərk edilməmiş; müəmmalı

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFBACI

  ən şərəfli bacı, ən şərafətli bacı, ən əziz bacı

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFXANIM

  ən şərəfli xanım, ən şərafətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİYYƏ

  bax: Əşrəf

  Tam oxu »
 • ƏTAYƏ

  pay, bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • ƏTİFƏ

  əymə, çevirmə; yönəltmə

  Tam oxu »
 • ƏTİQƏ

  «antiqus» sözündən olub, qədim zamanlardan qalma heykəl, metal əşya və s.; qiymətli, dəyərli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏTİR

  gözəl qoxu, xoş qoxu; rayihə

  Tam oxu »
 • ƏTİRƏ

  gözəl qoxu, xoş qoxu; rayihə

  Tam oxu »
 • ƏTİRGÜL

  ətirli gül, çiçək; ətir saçan gözəl

  Tam oxu »
 • ƏTİRŞAH

  xoş iyli yarpaqları olan çiçək

  Tam oxu »
 • ƏTİYYƏ

  pay, bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • ƏTLAZ

  bax: Atlaz

  Tam oxu »
 • ƏTRABƏ

  ətir suyu; ətirli su

  Tam oxu »
 • ƏTRUBƏ

  ətir suyu; ətirli su

  Tam oxu »
 • ƏTTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »