Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İÇ

  I. i. inside, interior; otağın ~i the inside of the room; mağaranın ~i the interior of a cavern / cave; ◊ ~ini çəkmək to sigh II

  Tam oxu »
 • İÇALAT

  i. 1. anat. internal organs; d.d. guts, entrails; 2. (qida) offal

  Tam oxu »
 • İÇDİRMƏK

  f. to give* to drink (d.); (heyvanı) to water (d.)

  Tam oxu »
 • İÇDİRTMƏK

  f. bax içdirmək

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ

  I. i. bax iç I II. s. bax iç II III. z. in, inside; inwards; ~ gəlmək to come* in; ~ açılmaq (qapı, pəncərə və s

  Tam oxu »
 • İÇƏRİDƏN

  z. from (the) inside, on inside; Qapı içəridən bağlıdır The door is locked on inside

  Tam oxu »
 • İÇƏRİSİNDƏ

  qoş. 1. inside, within; kitabın ~ inside the book; üç həftənin ~ within three weeks; 2. among; uşaqların ~ among the children

  Tam oxu »
 • İÇİBOŞ

  s. hollow; ~ kərpic hollow brick

  Tam oxu »
 • İÇİLMƏK

  f. to be* drunk

  Tam oxu »
 • İÇİM

  i. drink, mouthful; gulp; Mən bir içim su istədim I asked for a drink of water

  Tam oxu »
 • İÇİMLİK

  i. bax içim

  Tam oxu »
 • İÇİN-İÇİN

  z.: ~ ağlamaq to cry bitterly and silently, to weep bitter tears; ~ gülmək to laugh in one’s sleeve; ~ yanmaq to feel* smth

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ

  qoş. bax içərisində

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN

  qoş. 1. out of; qutunun ~ out of the box; dənizin ~ out of the sea; 2. through; meşənin ~ through the forest; Biz meşənin içindən keçdikWe passed thro

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ

  z. into, in; ~ qoymaq put* into; Qaşıqları qutunun içinə qoyun Put the spoons into the box; bir kəsin gözünün ~ baxmaq to look smb

  Tam oxu »
 • İÇİRMƏK

  f. 1. to give* to drink; su ~ to give* some water to drink; (heyvanı) to water (d.); 2. to make* (d.) drunk, to drink* smb

  Tam oxu »
 • İÇİRTMƏK

  f. bax içirmək

  Tam oxu »
 • İÇKİ

  I. i. drink; spirtli ~lər alcoholic drinks; spirtsiz ~lər soft drinks; ~yə qurşanmaq to take* to alcoholic drinks II

  Tam oxu »
 • İÇKİLİ

  s. (i.s.) with drink; a party with drink

  Tam oxu »
 • İÇKİSİZ

  s. drinkless, (i.s.) without drink; a party without drink

  Tam oxu »
 • İÇMƏK

  f. 1. to drink (d.); su / süd və s. ~ to drink* water / milk, etc.; ◊ and ~ to take* an oath; çox ~ (spirtli içkiləri) to drink* oneself drunk; bir kə

  Tam oxu »
 • İÇMƏLİ

  s. drinkable, drinking; ~ su drinking water; Bu su içməlidirmi? Is this water drinkable?

  Tam oxu »
 • İDARAKSIZ

  s. unreasonable, unwise, foolish

  Tam oxu »
 • İDARƏ

  I. i. 1. office; nəşriyyat ~si publishing office; 2. institution, establishment; dövlət ~ləri state institutions; ~ etmək 1) (rəhbərlik etmək) to gove

  Tam oxu »
 • İDARƏÇİLİK

  i. red tape

  Tam oxu »
 • İDARƏEDİLƏN

  s. bax idarəolunan

  Tam oxu »
 • İDARƏOLUNAN

  s. guided; ~ mərmi guided missile; ~ kosmik gəmi guided spaceship

  Tam oxu »
 • İDARƏOLUNMAYAN

  s. (i.s.) out of control, uncontrollable, uncontrolled; ~ ehtiras uncontrolled passion

  Tam oxu »
 • İDBAR

  s. ugly; ~ qadın an ugly woman*

  Tam oxu »
 • İDBARLIQ

  i. ugliness

  Tam oxu »
 • İDDİA

  i. pretension, claim; ~ etmək to put* in a claim (for), to pretend (to), to lay* claim (to)

  Tam oxu »
 • İDDİAÇI

  i. 1. hüq. plaintiff, pretendant; 2. (boşanmaq məsələsində) to petitioner; 3. pretender (to), claimant (to, upon), aspirant (to); prezidentliyə ~lər p

  Tam oxu »
 • İDDİALANMAQ

  f. to become* arrogant / lofty / haughty

  Tam oxu »
 • İDDİALI

  s. pretentious, lofty, haughty; d.d. high and mighty

  Tam oxu »
 • İDDİALILIQ

  i. arrogance, haughtiness, loftiness

  Tam oxu »
 • İDDİASIZ

  s. modest, unpretentious

  Tam oxu »
 • İDDİASIZLIQ

  i. modesty, unpretentiousness

  Tam oxu »
 • İDEAL

  I. i. ideal; ~larını həyata keçirmək to realize one’s ideals II. s. ideal; ~ adam ideal man*; ~ hava ideal weather

  Tam oxu »
 • İDEALİST

  I. i. fəls. idealist II. s. fəls. idealist (attr.), idealistic

  Tam oxu »
 • İDEALİSTCƏSİNƏ

  z. idealistically, like an idealist

  Tam oxu »
 • İDEALİSTLİK

  i. fəls. 1. bax idealizm; 2. dreaminess, reverie

  Tam oxu »
 • İDEALİZƏ

  i.: ~ etmək to idealize (d.); ~ olunmaq to be* idealized

  Tam oxu »
 • İDEALİZM

  i. fəls. idealism

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRILMA

  fi. being idealized

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRILMAQ

  f. to be* idealized

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRMA

  fi. idealization

  Tam oxu »
 • İDEALLAŞDIRMAQ

  f. to idealize (d.)

  Tam oxu »
 • İDEALLIQ

  i. ideality

  Tam oxu »
 • İDENTİK

  s. identical, the same

  Tam oxu »
 • İDENTİKLİK

  i. identity, sameness

  Tam oxu »