cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik

Seksual qısnama, cinsi əlamətə görə hüquqların bərabər həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran və ya inkar edən istənilən fərq, istisna və ya üstünlük

cinsi istismar
coğrafi göstərici