OBYEKTİVLİK

\[alm. Objectivität; fr. Objectivitè; ing. Objectivation; osm. tr. afakileştirme; tr. Nesnellik; ər. ش ئٍ خٍّ \] – fəl-səfi mövqe; buna görə fəlsəfi idrak tədqiqatı tənqidi qiymətlən-dirməyə, dəyərlər haqqında mülahizələr söyləmək səviyyəsinə çatdırmağa qadir deyil, buna görə də həmin idrak bunlardan əl çəkməlidir.
OBYEKTİV
OKKAZİONALİZM

Digər lüğətlərdə