GENİŞ

Gediş, eniş tipli kəlmələrin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Sözün əsli gen-i-ş (ge­nimək feili ilə bağlıdır) olub, sonra -i şəkilçisinin biri reduksiyaya uğrayıb, sıradan çıxıb və söz gen-i-ş şəklini alıb. Yəni geniş sözü birbaşa gen sifətindən yox, geni feilindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GENEZİS
GEO...

Значение слова в других словарях