KÖÇ

i. 1. a company of removing migrants / nomads; 2. a camp of nomads / migrants; qaraçı ~ü Gipsy camp; ~ düşmək to encamp; 3. herd of sheep roaming / moving to new pastures; 4. one’s belongings / household things packed for removal

KÖBƏLƏTMƏK
KÖÇƏKÖÇ

Digər lüğətlərdə