LALƏNDƏ

çoxlu lalə bitən yer, laləlik.
LALƏNDAR
LALƏNDƏR