MAGİYA

\[yun. Magia – cadügərlik, sehrbazlıq, ovsunculuq\] – ibtidai din formalarından biri; aydın olmayan hadisələr sehirli qüvvələrin təsirinə aid edilir; bu forma insan və heyvanlara, təsəvvürə gətirilən ruhlara təsir göstərmək məqsədi daşıyan ayinlərin məcmusunda ifadə olunur.
MAARİFÇİLİK
MAHATMA

Digər lüğətlərdə