MAKROKOZMOS

Böyük aləm- Kainat: Kainatın hamısı üçün istifadə edilən anlayışdır. Makrokosmos deyəndə insanı xa-ricdən əhatə edən böyük dünya nəzərdə tutulur. Antonimi mikro-kosmosdur.
MAXİZM
MAKSİM